* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 4 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.6

1.นักเรียนห้อง ม.6/1- 6/9 ไม่ต้องเลือก
2.นักเรียนห้อง ม.6/10 - 6/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน พฤ34
3.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 พฤ34 703 122
2 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 25 พฤ34 706 111
3 ง30267 ถักโครเชท์ 1 2 28 พฤ34 747 128
4 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 28 พฤ34 732 936
5 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 28 พฤ34 759 925
6 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 1 2 28 พฤ34 812 344
7 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 28 พฤ34 819 345
8 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 28 พฤ34 825 732
9 ศ30234 บาติก 1 1 2 28 พฤ34 608 ศิลปะ 4
10 อ33217 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 28 พฤ34 829 932