* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 5 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.5

1.นักเรียนห้อง ม.5/1- 5/10 ไม่ต้องเลือก
2.นักเรียนห้อง ม.5/11-5/16 เลือกเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ ในรายวิชาที่เปิดวัน อ89
3.ยกเว้นนักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
4.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง30202 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 2 13 อ89 756 เกษตร3
2 ง30208 การจักสวนแก้วแห้ง 1 2 13 อ89 718 เรือนเพาะชำ
3 ง30237 เขียนแบบ1 1 2 13 อ89 735 ช่างอุตฯ3
4 ง30240 ช่างปูน 1 2 13 อ89 744 ช่างอุตฯ1
5 ง30243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 13 อ89 703 122
6 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 13 อ89 706 111
7 ง30264 อาหารอบ 1 2 13 อ89 758 คหกรรม1
8 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 13 อ89 745 924
9 ง30293 งานห้องสมุด1 1 2 13 อ89 732 936
10 ง30298 งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว 1 2 13 อ89 759 925
11 จ30204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 1 2 13 อ89 817 645
12 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน(ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 1 2 13 อ89 819 343
13 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 13 อ89 825 124
14 ว30230 หัวข้อเลือกสรร 1 2 13 อ89 316 ค.1
15 ศ30203 วาดเส้นคนเหมือน 1 2 13 อ89 609 ศิลปะ 2
16 ศ30204 วาดเส้น - ทิวทัศน์ 1 2 13 อ89 655 ลานศิลป์ 2
17 ศ30205 วาดเส้นสถาปัตย์ 1 2 13 อ89 608 ศิลปะ 4
18 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 13 อ89 606 ศิลปะ 3
19 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 13 อ89 610 ดนตรีไทย