* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 7 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.3

1.ให้นักเรียน ม.3/1 - 3/4 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวันจันทร์ คาบ 78
2.ให้นักเรียน ม.3/5 - 3/8 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน ศุกร์ คาบ 34
3.นักเรียน ม.3/9 - 3/13 เลือกเรียนให้ครบ 4 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวันจันทร์ คาบ 78 และวันศุกร์ คาบ 34
4.ยกเว้นนักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
5.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20210 การปลูกพืชสมุนไพร 1 2 15 จ78 756 เกษตร3
2 ง20240 ช่างปูน 1 2 15 จ78 744 ช่างอุตฯ1
3 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15 จ78 707 123
4 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15 จ78 703 122
5 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 15 จ78 745 924
6 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 15 จ78 747 128
7 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 12 จ78 732 832
8 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 จ78 746 เรียนร่วม
9 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 15 จ78 734 โรงฝึกงาน2
10 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 15 จ78 742 โรงฝึกงาน1
11 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 15 จ78 840 344
12 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 15 จ78 819 745
13 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20 จ7 551 สนามฟุตบอล
14 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20 จ8 551 ศูนย์บน
15 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 15 จ78 825 632
16 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 15 จ78 342 921
17 ว20211 การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ 1 2 15 จ78 324 ว.3
18 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 15 จ78 301 BC
19 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 15 จ78 339 ว.7
20 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 15 จ78 606 ศิลปะ 3
21 ศ23210 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 1 2 15 จ78 655 ลานศิลป์ 2
22 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 15 จ78 651 ดนตรีไทย
23 ศ23225 เดคูพาจ 1 2 15 จ78 608 ศิลปะ 4
24 ส23282 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น 1 2 15 จ78 438 128
25 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 15 จ78 801 831
26 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 15 จ78 876 346
27 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 15 จ78 808 937
28 ง20221 การจัดสวนแก้ว 1 2 15 ศ34 718 เรือนเพาะชำ
29 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 20 ศ34 735 ช่างอุตฯ 3
30 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 ศ34 707 123
31 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 ศ34 703 122
32 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 19 ศ34 732 935
33 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 ศ34 746 เรียนร่วม
34 ง23230 ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 20 ศ34 734 โรงฝึกงาน2
35 ง23295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 20 ศ34 742 โรงฝึกงาน1
36 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 19 ศ34 840 741
37 ญ20205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3 1 2 20 ศ34 821 743
38 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 19 ศ34 819 742
39 พ20207 ฟุตบอล 1 2 20 ศ3 551 สนามฟุตบอล
40 พ20213 ฟุตซอล 1 2 20 ศ4 551 ศูนย์บน
41 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 19 ศ34 825 834
42 ว20204 พันธุกรรมกับการอยู่รอด 1 2 19 ศ34 342 921
43 ว20207 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 1 2 19 ศ34 319 ว.3
44 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 19 ศ34 301 BC
45 ว20222 ทักษะกระบวนการเคมีเบื้องต้น 1 2 19 ศ34 339 ว.7
46 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 20 ศ34 610 ดนตรีไทย
47 ศ23225 เดคูพาจ 1 2 20 ศ34 608 ศิลปะ 4
48 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 20 ศ34 603 ศิลปะ 3
49 อ23223 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 19 ศ34 801 831
50 อ23229 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 19 ศ34 876 842