* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 8 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.2

1.ให้นักเรียน ม.2/1 -2/4 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน พฤหัสบดี คาบ 78
2.ให้นักเรียน ม.2/5 -2/9 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน จันทร์ คาบ 34
3.ให้นักเรียน ม.2/10 -2/15 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 4 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวัน จันทร์ คาบ 34 และวันพฤหัสบดี คาบ 78
4.ยกเว้นนักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
5.ห้ามเลือกเรียนซ้ำ รายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 1 2 15 จ34 756 เกษตร3
2 ง20220 การจัดสวนถาด 1 2 15 จ34 718 เรือนเพาะชำ
3 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 15 จ34 734 ช่างอุตฯ2
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15 จ34 707 123
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 15 จ34 703 122
6 ง20261 ระเบียนการเงิน 1 2 15 จ34 708 111
7 ง20263 อาหารไทย 1 2 15 จ34 725 คหกรรม1
8 ง20266 ผ้ามัดย้อม 1 2 15 จ34 723 คหกรรม2
9 ง20274 งานใบตอง 1 2 15 จ34 731 คหกรรม3
10 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 12 จ34 732 935
11 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 จ34 746 เรียนร่วม
12 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 15 จ34 742 โรงฝึกงาน1
13 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 15 จ34 840 344
14 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 15 จ34 156
15 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 15 จ34 819 834
16 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20 จ3 551 สนามฟุตบอล
17 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20 จ4 551 ศูนย์บน
18 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 15 จ34 825 732
19 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 15 จ34 323 ว.6
20 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 15 จ34 337 ว.4
21 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 15 จ34 346 ว.1
22 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 15 จ34 302 ว.2
23 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14 จ34 349 922
24 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 14 จ34 345 921
25 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 14 จ34 609 ศิลปะ 2
26 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรรค์ 1 2 14 จ34 606 ศิลปะ 3
27 ศ22214 ปฏิบัติเคริ่องตีไทย 1 2 14 จ34 651 ดนตรีไทย
28 ศ22224 สีน้ำแสนสนุก 1 2 14 จ34 655 ลานศิลป์ 2
29 อ22215 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 14 จ34 824 821
30 อ22225 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 14 จ34 836 937
31 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 14 จ34 876 733
32 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 14 จ34 808 933
33 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 1 2 18 พฤ78 756 เกษตร3
34 ง20234 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 1 2 18 พฤ78 734 ช่างอุตฯ2
35 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 18 พฤ78 735 ช่างอุตฯ 3
36 ง20241 ช่างไม้ก่อสร้าง 1 2 18 พฤ78 744 ช่างอุตฯ1
37 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 พฤ78 707 123
38 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 18 พฤ78 702 122
39 ง20258 การดำเนินงานร้านขายปลีก 1 2 18 พฤ78 703 111
40 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 12 พฤ78 732 732
41 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 พฤ78 746 เรียนร่วม
42 ง22295 เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ 1 2 18 พฤ78 742 โรงฝึกงาน1
43 จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 2 18 พฤ78 840 842
44 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 18 พฤ78 156 748
45 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 18 พฤ78 819 741
46 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 20 พฤ7 551 สนามฟุตบอล
47 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 20 พฤ8 551 ศูนย์บน
48 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 18 พฤ78 825 737
49 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 18 พฤ78 323 ว.6
50 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 18 พฤ78 337 ว.4
51 ว20202 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 2 18 พฤ78 346 921
52 ว20208 แสงและทัศนูปกรณ์ 1 2 18 พฤ78 302 ว.2
53 ว20220 พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 1 2 18 พฤ78 349 922
54 ศ22204 วาดภาพตัวละคร 1 2 18 พฤ78 609 ศิลปะ 2
55 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 18 พฤ78 606 ศิลปะ 3
56 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2 18 พฤ78 651 ดนตรีไทย
57 ศ22228 วาดเส้นเป็นสี 1 2 18 พฤ78 608 ศิลปะ 4
58 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 17 พฤ78 435 321
59 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 17 พฤ78 876 733
60 อ22227 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 17 พฤ78 808 742