* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 9 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง การเลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติมเลือกเสรี ชั้น ม.1

1.ให้นักเรียน ม.1/1 -1/13 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 4 คาบต่อสัปดาห์
ในรายวิชาที่เปิดวัน อังคาร คาบ 3 4 และวัน ศุกร์ คาบ 78
2.ให้นักเรียน ม.1/14 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์
เฉพาะวิชาที่เปิดวัน ศุกร์ คาบ 7 8
3.นักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
4.ห้ามเลือกเรียนซ้ำรายวิชาเดิมในช่วงชั้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู ห้องเรียน
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป 1 1 2 28 อ34 717 เกษตร2
2 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 28 อ34 718 เรือนเพาะชำ
3 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 28 อ34 735 ช่างอุตฯ 3
4 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 อ34 707 123
5 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 อ34 702 122
6 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 15 อ34 732 939
7 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 1 2 12 อ34 744 ช่างอุตฯ 1
8 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 อ34 746 เรียนร่วม
9 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 2 30 อ34 819 335
10 พ20203 เปตอง 0.5 1 25 อ3 506 สนามเปตอง
11 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 25 อ4 551 สนามฟุตบอล
12 ย20201 ภาษาเยอรมัน1 1 2 30 อ34 825 336
13 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 30 อ34 304 ว.1
14 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 30 อ34 329 ว.5
15 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 30 อ34 609 ศิลปะ 2
16 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 30 อ34 503 ลานศิลป์ 1
17 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 1 2 20 อ34 610 ดนตรีไทย
18 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 20 อ34 612 ลานดนตรี
19 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 30 อ34 429 321
20 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 30 อ34 460 334
21 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 30 อ34 0 333
22 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 30 อ34 804 124
23 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 30 อ34 811 126
24 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 30 อ34 843 820
25 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 30 อ34 808 937
26 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 1 2 25 ศ78 756 เกษตร 3
27 ง20237 เขียนแบบ1 1 2 25 ศ78 735 ช่างอุตฯ 3
28 ง20243 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 ศ78 707 123
29 ง20245 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2 20 ศ78 702 122
30 ง20293 งานห้องสมุด1 1 2 15 ศ78 732 336
31 ง20295 การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ 1 2 25 ศ78 744 ช่างอุตฯ 1
32 ง20296 งานตุงจากกระดาษ 1 2 15 ศ78 746 เรียนร่วม
33 จ20203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 2 26 ศ78 861 642
34 จ20207 อักษรจีนพาเพลิน 1 2 26 ศ78 812 641
35 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 40 ศ78 155 322
36 พ20207 ฟุตบอล 0.5 1 25 ศ7 551 สนามฟุตบอล
37 พ20213 ฟุตซอล 0.5 1 25 ศ8 551 ศูนย์บน
38 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 25 ศ78 305 ว.1
39 ว20203 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 1 2 25 ศ78 309 ว.5
40 ศ21202 วาดภาพทิวทัศน์ 1 2 23 ศ78 609 ศิลปะ 2
41 ศ21206 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ 1 2 23 ศ78 606 ศิลปะ 3
42 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 1 2 23 ศ78 655 ลานศิลป์ 2
43 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 1 2 20 ศ78 651 ดนตรีไทย
44 ศ21214 ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1 1 2 20 ศ78 612 ลานดนตรี
45 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 25 ศ78 429 321
46 ส21221 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 1 2 25 ศ78 460 334
47 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 2 25 ศ78 0 332
48 อ21207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 2 25 ศ78 823 731
49 อ21213 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1 2 25 ศ78 804 724
50 อ21219 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน 1 2 25 ศ78 811 738
51 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 25 ศ78 834 820
52 อ21225 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 2 25 ศ78 808 645