* หมดเวลาแก้ไข *
 

กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน

สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด

กรณี ลงทะเบียนสาระเพิ่มเติ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ทัน

ให้ลงช่วงแก้ไขด้วยตนเอง

คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ

1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ)

กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่-เดือน-ปี เวลา รายการลงทะเบียน ระดับชั้น
9 พฤษภาคม 2562 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.2
10 พฤษภาคม 2562 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.3
10 พฤษภาคม 2562 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.6
13 พฤษภาคม 2562 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.1
13 พฤษภาคม 2562 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.5
14 พฤษภาคม 2562 09.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.4 - ม.6
15 พฤษภาคม 2562 09.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.1 - ม.3
16 - 31 พฤษภาคม 2562 - แก้ไขด้วยตนเอง ทุกระดับชั้น