โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45521   น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล
2 45541   นาย เกริกพล อยู่เจริญ
3 45550   นาย นนทกร มูลทะสิน
4 45558   นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ
5 45562   น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์
6 45563   น.ส. จิรัชญา มลิหอม
7 45592   นาย เดชกุล ทิชัย
8 45593   นาย เตชัส วังแวว
9 45606   น.ส. จิรัฐติกาล ใจนันต๊ะ
10 45609   น.ส. ณัฐนรี สุวรรณพฤกษ์
11 45615   น.ส. นัฐนันท์ ขัตินนท์
12 45632   น.ส. อัญชิษฐา ศรีวิลัยนุรักษ์
13 45640   นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์
14 45643   นาย ภูพาน หล้าสมศรี
15 45645   นาย ภูรินทร์ มูลลออ
16 45648   นาย ศฎากรณ์ สิทธิกัน
17 45655   น.ส. จินดารัตน์ ไชยศร
18 45679   น.ส. สุวิมล มูลเต็ม
19 45680   น.ส. หยาดฟ้า วันทะยะ
20 45684   นาย ชาตรี คุรุภากรณ์
21 45746   นาย สรยุทธ เหลี่ยมแฉ่ง
22 45755   น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร
23 45776   นาย กฤษดินทร์ ดีใหญ่
24 45808   น.ส. นัทธมล ฝั้นถาวร
25 45835   นาย พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกุล
26 45836   นาย พศวัต เปี้ยปลูก
27 45842   นาย ศุภวิชญ์ จันทพันธ์
28 45871   นาย คงภัคพล มงคลพันธ์
29 46025   นาย พิสิษฐ์ ทรัพยสาร
30 46091   น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ
31 46122   นาย วีระพันธุ์ ดอนกิจภัย
32 46156   นาย เนติ สิทธิกุล
33 46159   นาย ภูวิศ ผลเกิด
34 46181   นาย คุณาสิน เตชะสืบ
35 47060   น.ส. ภัทรลดา ชวนมา
36 48524   น.ส. ขวัญชนก ทิพแสง
37 48525   น.ส. ชลธิชา ใจคำต๋า
38 48526   น.ส. บัวชมพู แปงสี
39 48527   น.ส. พิมพกานต์ สาปคำ
40 48528   น.ส. วรดา อินทิยศ
41 48529   น.ส. สิตานัน เด่นแก้ว
42 48530   นาย ณัฐวุฒิ ตุ้ยสืบ
43 48531   นาย พีระเดช เดชะทา
44 49417   นาย ถิรพิทย์ สุพร