โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45499   นาย ณัฐภูมิ เด่นไชยรัตน์
2 45522   น.ส. ลายินอู้ -
3 45533   น.ส. ญาณิกา เสาวภา
4 45534   น.ส. ณัฐกานต์ แว่นแก้ว
5 45555   นาย ภูริภัทร พรหมปลูก
6 45561   น.ส. กุลนารี วงศ์ษา
7 45569   น.ส. ดาริกา แก้วเมืองมา
8 45571   น.ส. ธนภรณ์ เสนาธรรม
9 45589   นาย ชัยธวัช เรือนมูล
10 45600   นาย มณฑล ป้อมสา
11 45613   น.ส. ธณิสรา ศิริคำน้อย
12 45626   น.ส. วิลาสินี สีแจ่ม
13 45631   น.ส. อรนภา ศรีกันใจ
14 45641   นาย พล สุทธภักติ
15 45646   นาย รัฐพล สุนทร
16 45663   น.ส. ปภาวี กัลปสันติ
17 45669   น.ส. ภัคทิรา แก้วร่วมวงศ์
18 45689   นาย ธนาฒย์ วังมูล
19 45757   น.ส. ณัฐกานต์ แก้วบุญเรือง
20 45805   น.ส. เขมมิกา แก้วปินใจ
21 45810   น.ส. ประภัสสร แลสันกลาง
22 45811   น.ส. พิชยา กาทอง
23 45813   น.ส. ภัทราพร ขันแก้ว
24 45839   นาย ภูริทัต ภูมิโยชน์
25 45866   น.ส. สมาพร ทาหลี
26 45882   นาย บัณฑิต ขัติวงค์
27 45941   น.ส. กนกนิภา วงศ์หาญ
28 45974   นาย ธนิสร ศรีแปงวงค์
29 45990   น.ส. จุฑามณี พงศ์พันธ์งาม
30 46013   นาย ชนกณภัทร จิตมั่น
31 46042   น.ส. ธันย์ชนก กุลชิงชัย
32 46068   นาย พีระพล ประมูลเชื้อ
33 46123   นาย ศิวกร แสงสว่าง
34 46150   น.ส. อาริษา ธิยะสืบ
35 46161   นาย วีราพศิน อินต๊ะวงค์
36 46170   น.ส. ธนพร ใจคำลือ
37 46215   น.ส. มัชฌิมา ไชยเมืองชื่น
38 48518   นาย ไตรภพ ก่อพานิชกุล
39 48520   น.ส. ปราณปรียา บุญช่วย
40 48522   น.ส. ศรัญยา เครือยศ
41 48523   น.ส. สุพิชชา อินต๊ะสืบ
42 48585   นาย กิตติธัช สัตยานุรักษ์
43 49387   น.ส. จันทร์วรรณ วิทูชำนาญ
44 49390   น.ส. กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ