โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45495   นาย ชนาธิป เสียงหวาน
2 45544   นาย ณัฐพงศ์ ทานุชิต
3 45560   น.ส. กัญญารัตน์ แก้วพิมพ์
4 45564   น.ส. ชญานิศ พรหมมา
5 45565   น.ส. ชนกนันท์ ใจจิต
6 45583   น.ส. รัชพร ศรีเขื่อนแก้ว
7 45591   นาย ณัฏฐพิพัฒน์ สมเพชร
8 45598   นาย พิชญุตม์ ศรีตะบุตร
9 45605   น.ส. กุลธิดา วงศ์ษา
10 45611   น.ส. ณิชาภา แก้วเมืองมูล
11 45612   น.ส. ทิฆัมพร บุตรา
12 45619   น.ส. ปราชญ์ชนิกา ตามูล
13 45624   น.ส. ภัสร์ธิดากานต์ จินะการ
14 45625   น.ส. แพรทอง วิทิพย์รอด
15 45627   น.ส. ศรันย์ธร พิณวานิช
16 45633   น.ส. เอมิกา มันจันดา
17 45634   นาย ณัฐวุฒิกร อุตวรรณ์
18 45647   นาย วริทธินันท์ วรรณเลิศ
19 45674   น.ส. วิชญาดา รูปละออ
20 45687   นาย ธนนท์ จงรักษ์
21 45693   นาย พัทธนันท์ มัตแช
22 45697   นาย วนศักดิ์ ปิงวัง
23 45750   นาย อริญชัย ดำงาม
24 45787   นาย พนัฐษพล ปะทะนมปีย์
25 45900   น.ส. ชลิตา สาระมนต์
26 45991   น.ส. ชลกร แก้วนันไชย
27 46003   น.ส. วชิราพร ณ ลำพูน
28 46027   นาย ภูผา ผลศิริ
29 46121   นาย วรเทพ เทพแปง
30 46139   น.ส. น้ำ หาญพิชิตศึกไพรี
31 46152   นาย ญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์
32 46187   น.ส. กุลวรางค์ เกตุสวัสดิ์
33 46191   น.ส. ธนัชชา ประมูลสิน
34 46210   น.ส. ธัญญา ทิพย์บำรุง
35 47055   นาย วชิรวิทย์ ดอนดี
36 47085   น.ส. ชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล
37 48511   น.ส. กุลสตรี แสดงคุณ
38 48512   น.ส. จิดาภา แซ่ตั้ง
39 48513   น.ส. ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์
40 48514   น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู
41 48515   น.ส. มลธิชา วงศ์จักร์
42 48516   น.ส. รชาภา สิรธนาเจริญ
43 48517   น.ส. อุ้มบุญ อินยาศรี