โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45540   นาย กฤตยชญ์ ฟูคำ
2 45702   นาย ศศิน บารมีกุล
3 45705   นาย อัษฎา ปันเลายา
4 45778   นาย ฉัตรกมล ใจศิล
5 45780   นาย ณัฐนนท์ ทิพย์เนตร
6 45806   น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย
7 45830   นาย ณัฐวัฒน์ รินพล
8 45854   น.ส. ณัชชา เลิศหล้า
9 45864   น.ส. ภัทราพร วังใย
10 45880   นาย นราวุฒิ ภู่พัฒน์
11 45909   น.ส. พันธิภา สิทธิน้อย
12 45917   นาย กิตติธัช อินพรหม
13 45927   นาย ปริทัศน์ มณีกุล
14 45940   นาย อนิก ทอนโพธิ์
15 45954   น.ส. ภาสินี วังใย
16 45969   นาย จิณณวัตร ม่วงมี
17 45973   นาย ธนกร อ้วนล่ำ
18 46010   นาย คมสันต์ เชื้อมา
19 46024   นาย พงษ์พิพัฒน์ ปัญญสุโกสิงห์
20 46029   นาย วชิรภพ อูปทอง
21 46051   น.ส. วชิราภรณ์ สานำ
22 46078   นาย สุบัญชา สุพาวงษ์
23 46111   นาย ธนาดล แสงประสาร
24 46113   นาย ธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา
25 48580   นาย รัชชานนท์ ชมภูกุล
26 49157   น.ส. ภิญญดา พันธ์ชัย