โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  15

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45549   นาย ธีรเมธ สิริสายัณห์
2 45553   นาย พิภู สุขดี
3 45574   น.ส. ธันยมัย มีลาภ
4 45577   น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์
5 45601   นาย วิชชญานนท์ เกิดหลํ่า
6 45678   น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล
7 45707   น.ส. ฐิตารีย์ ปันเงิน
8 45721   น.ส. วรัชยา คำชุม
9 45724   น.ส. สุพิชญา อินนวล
10 45756   น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์
11 45766   น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ
12 45783   นาย นราวิชญ์ หมีบุรุษ
13 45802   น.ส. ชิดชนก นุภักดิ์
14 45852   น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ
15 45868   น.ส. โสภณัฐ ใจปินตา
16 45890   นาย ศุภกร ตรีปะรำ
17 45898   น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู
18 45903   น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล
19 45907   น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน
20 45910   น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร
21 45914   น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย
22 45915   น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ
23 45916   นาย กตัญญู ใจกันทา
24 45924   นาย ธนวัฒน์ รอดแพ
25 45931   นาย มินาโอะ เอนโดะ
26 45952   น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ
27 45962   น.ส. อภิสรา เรือนแก้ว
28 45983   นาย พิศวัสต์ วรรณฟู
29 46021   นาย ธนกฤต แสงวิจิตร
30 46032   นาย สรวิชญ์ ฟูฟุ้ง
31 46039   น.ส. ชลลดา ทรายลิยา
32 46041   น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี
33 46069   นาย ภูตะวัน ชัยมูลสาย
34 46093   น.ส. รติยา สมเปิง
35 46097   น.ส. วรัญญา เสนานัย
36 46101   น.ส. สมิตา โสภาแปง
37 46115   นาย ปวริศ บุญเชิด
38 46147   น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม
39 46190   น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย
40 47050   น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร
41 47052   นาย นนทกร ใจกล่ำ