โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45537   น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า
2 45610   น.ส. ณิชาภัทร สีดี
3 45614   น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ
4 45667   น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา
5 45670   น.ส. เมฌญา จันอินตา
6 45696   นาย วงศธีร์ พันธุ์หอม
7 45753   น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง
8 45784   นาย นวศกร เลปนะวัฒน์
9 45814   น.ส. มัณฑนา เกิดผล
10 45820   น.ส. สุภาวดี คำจิโน
11 45847   น.ส. กนิษฐา ไวยดารา
12 45848   น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง
13 45851   น.ส. ชญาดา นารีกุล
14 45867   น.ส. สุรัมภา ตาให้
15 45872   นาย จิรภัทร สมบูรณ์
16 45885   นาย พีรวัส ผัดกันทา
17 45894   น.ส. กนกพร รอดเดชา
18 45899   น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง
19 45955   น.ส. รวิสุดา บุญเตี่ยม
20 45959   น.ส. สุไพลิน สุระ
21 45993   น.ส. ทักษิณา มะโนพันธ์
22 45998   น.ส. พิมพ์ชนก ตื้อยศ
23 46006   น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์
24 46040   น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์
25 46047   น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น
26 46048   น.ส. พรรณอร ฮาวบุญมี
27 46052   น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย
28 46056   น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ
29 46090   น.ส. ปภาพร เอกากาย
30 46109   นาย ชวกร แพนไธสง
31 46119   นาย เมธาวินท์ ธิแก้ว
32 46135   น.ส. ณัชชา ไชยองค์การ
33 46141   น.ส. พนิดา แซ่ปึง
34 46148   น.ส. สิริภา กิจสดับ
35 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด
36 46211   น.ส. บุญสิตา ไชยดี
37 46219   น.ส. สมรดา เกษแก้ว
38 47046   น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว
39 47048   น.ส. ธัญจิรา เทือกศิริ
40 48554   น.ส. ธัญสิริ วัชรธาดาพงศ์