โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 44956   นาย เทวฤทธิ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
2 45551   นาย นพพร เหลี่ยมพันธุ์
3 45623   น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์
4 45659   น.ส. ทิพวรรณ ปิยะลังกา
5 45661   น.ส. ธีรภัทร วรรณา
6 45691   นาย บุรพล อุ่นสุทอง
7 45699   นาย วัชรพล ศรีวัชระ
8 45710   น.ส. ณัฐพร แก้วสาย
9 45719   น.ส. มารีน แจ่มศรี
10 45760   น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์
11 45773   น.ส. วลัยพร ลาวผาบ
12 45789   นาย รัชานนท์ มณีกาญจน์
13 45798   นาย สาริกซ์ ผัดสุรินทร์
14 45809   น.ส. ปณิชา ใจเตกูล
15 45812   น.ส. พิมลภัล เมืองใจ
16 45849   น.ส. กมลวรรณ โยมงาม
17 45862   น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา
18 45878   นาย ทักษ์ดนัย วงค์ครองศักดิ์
19 45932   นาย รชต มาชัยวงค์
20 45943   น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ
21 45944   น.ส. ชลิดา ทนันชัย
22 45947   น.ส. นันทนัช นิลคง
23 45951   น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา
24 45979   นาย ปุณยวีร์ แพนพันธ์อ้วน
25 45996   น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์
26 46031   นาย ศิวกร แหลมคม
27 46067   นาย พิชิตชัย เพิ่มพูล
28 46083   น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์
29 46128   นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง
30 46138   น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล
31 46143   น.ส. พรนภา วงศ์ทา
32 46205   นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว
33 46221   น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์
34 47047   นาย ธนบดินทร์ กันชาติ
35 47084   น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ
36 48549   นาย  สุกฤษฏิ์ เชื้อแก้ว
37 48576   น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ
38 48578   นาย ทศพล เต็มสืบ
39 48579   นาย ศรุต เมืองเหมอะ
40 49385   นาย วิทวัฒน์ นาดปูน
41 49386   นาย เจษฎาภรณ์ ปาละเขียว