โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46268   นาย กรินทร์ ชูศิริ
2 46270   นาย ชาญชล ภานุศุภนิรันดร์
3 46271   นาย ไชยรัตน์ ชัยอาษา
4 46273   นาย ณัฐชนน สิทธิไพศาล
5 46276   นาย ธรรมรัตน์ สุทธรินทร์
6 46278   นาย ธีรภัทร จำปาอูป
7 46279   นาย ธีรภัทร วงค์ษา
8 46280   นาย ปาณัท บุญน้อม
9 46281   นาย เพชรกล้า นาฑีทอง
10 46282   นาย ภูเบศร์ ชุมภูสืบ
11 46283   นาย ยศวัจน์ พิพัฒนวัฒนากุล
12 46284   นาย วรพล สมุทธารักษ์
13 46286   นาย วีรภัทร หวังรุ่งโรจน์
14 46288   นาย สุขสันต์ สาคร
15 46296   น.ส. ภัคจิรา สมพมิตร
16 46298   น.ส. วาริศา อุปนันท์
17 46299   นาย กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย
18 46301   นาย รพีร์ ดอนมูล
19 46322   นาย ณภัทร วงศ์ธิดา
20 46345   น.ส. ณิชกานต์ ตันจันทร์กูล
21 46439   น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา
22 46708   นาย พบพระ สาธุ เสนาธรรม
23 46923   นาย คมชาญ ไชยวงค์
24 49352   นาย มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์
25 49353   น.ส. นันฐกานต์ เขียวติ๊บ
26 49354   น.ส. ปฏิพร ยะฟู
27 49355   น.ส. ฉัตรชฎา แปงฝั้น
28 49356   น.ส. รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ
29 49357   น.ส. พรนิภา อินพิชัย
30 49358   นาย พิชญะ โอดปะละ