โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46172   น.ส. ธัญญาเรศ อุปทอง
2 46274   นาย ตรีจิตร เหลี่ยมสมบุญ
3 46316   นาย ก้องภพ หมองู
4 46320   นาย ณฐกานต์ภู ตามเดช
5 46329   นาย ศุภักษร บุญสืบ
6 46334   น.ส. กฤติยาภรณ์ ปันตุ่น
7 46347   น.ส. ธมนวรรณ ธรรมสิทธิ์
8 46351   น.ส. ปรีชญา ต้นโนนเชียง
9 46360   น.ส. สุตาภัทร เฉลิมวงค์
10 46362   น.ส. อมราวดี คะเรรัมย์
11 46367   นาย ธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์
12 46382   น.ส. ชนม์ชนันทร์ สุภาแก้ว
13 46383   น.ส. ชนยชา จันทาวุฒิกุล
14 46386   น.ส. ธัญญาภรณ์ โสภาฮุย
15 46388   น.ส. ธิติสุดา วงค์ทนา
16 46393   น.ส. พนาพร สายปินตา
17 46399   น.ส. ภัทรจันทน์ ต๊ะผัด
18 46409   น.ส. อลีนา อรุณมณี
19 46414   นาย ชญานิน อนันต์รัตนากูร
20 46443   น.ส. นรีกานต์ รัญจวน
21 46505   น.ส. สัณห์สินี ชุมแก้ว
22 46513   นาย ณัชพล อิทธิโรจนวงศ์
23 46546   น.ส. ภรณ์พรรณน์ จีรปัญญาทิพ
24 46584   น.ส. ณัฏฐนิช บุญสถิตย์
25 46586   น.ส. ธัญญ์ลักษณ์ จีรปัญญาทิพ
26 46668   นาย อานนท์ แต้มคม
27 46672   น.ส. ชนาธิป อ้างอิง
28 46686   น.ส. วรพิชชา เมืองยศ
29 46689   น.ส. สิรินทิพย์ แข็งแรง
30 46745   นาย ชาญณรงค์ ดวงสุภา
31 46780   น.ส. สุมิญช์ธิรา เทพปินตา
32 46813   น.ส. ณัฐนิช เหลืองรัชพันธุ์
33 46823   น.ส. พิชญา คำวงษา
34 46827   น.ส. วรัญญา สมนาค
35 46843   นาย ภูริณัฐ ใจบุญ
36 46847   นาย ศุภกร สุขศิริ
37 46860   น.ส. ชาลิสา ชาวเขลางค์
38 46862   น.ส. ณัฐชฎาพร พิสกุล
39 46878   นาย คเชนทร์ เวียงทอง
40 46930   นาย พีรดนย์ นามวงศ์
41 46962   น.ส. ชลธิชา สอนดี
42 46972   นาย กานต์ธีร์ ทองจิบ
43 47071   นาย ธีรภัทร์ ทาสุรินทร์
44 49319   น.ส. กฤตพร อยู่สุธา