โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46317   นาย กานต์ธนัท วงค์น้ำนอง
2 46323   นาย ณัฐกิตติ์ ราชลำ
3 46333   น.ส. กฤตพร นันตาแสง
4 46346   น.ส. ธนัชชา รินทร์แก้ว
5 46348   น.ส. ธีราพร จัตุจันทร์
6 46370   นาย บุญญวัฒน์ สังบัวแก้ว
7 46371   นาย ปฐพี ธรรมเอกสกุล
8 46401   น.ส. มณฑิตา จันทปา
9 46403   น.ส. วรัชยา ชมภูศรี
10 46411   น.ส. เอมอร รัศมีสถาพร
11 46446   น.ส. บุณฑริกา อุ่นม่อน
12 46447   น.ส. พัทธนันท์ วงธิสอน
13 46450   น.ส. เพชรลดา คำภีระ
14 46459   น.ส. อิสริยาภรณ์ ภาคฤทธิ์
15 46485   น.ส. ชัญญานุช ชัยสุวรรณ
16 46502   น.ส. วศินี บุญมา
17 46507   นาย กรกฎ ขัดยอด
18 46581   น.ส. ชนัญญา ฝาตา
19 46606   นาย ธนกฤต นิรัติศัย
20 46612   นาย ภาคิน แสงลุน
21 46623   น.ส. กัลย์กมล ฝั้นแปง
22 46625   น.ส. กุลสตรี ฟูคำ
23 46641   น.ส. รัชฎาวรรณ การเพียร
24 46642   น.ส. วชิรญา งามสม
25 46647   นาย กนกพล จำอินถา
26 46687   น.ส. ศศิกานต์ อกตัน
27 46688   น.ส. สลิลทิพย์ แสงทราย
28 46722   น.ส. ณิชารีย์ บุญนำมา
29 46736   น.ส. อคิราภ์ เลิศวิภาภัทร
30 46748   นาย ณัฐวุฒิ มูลพุ่มสาย
31 46773   น.ส. พิมพ์นิภา พิมพ์ตะครอง
32 46805   นาย อดุลวิทย์ โถนาค
33 46817   น.ส. ธีรดา สายสม
34 46846   นาย ศิวกร คำภิโล
35 46854   น.ส. กานต์ธิดา จอมเอ้ย
36 46856   น.ส. จิรสุดา ธินาเครือ
37 46900   น.ส. เกศแก้ว กองทุน
38 46913   น.ส. พลอยกนก จอมคำ
39 46981   นาย ศุภกร คงอรุณ
40 46998   น.ส. วรรณเพ็ญ ไชยทนุ
41 49305   นาย ชนะชนม์ กล่ำเมือง
42 49307   นาย ธีรภัทร์ แก้วยอด
43 49309   น.ส. กมลชนก ธรรมนพ
44 49312   น.ส. ปพิชญา ทุ่งแจ้ง
45 49361   นาย ภัทรวิทย์ มะโนคำ
46 49365   น.ส. ณัฐกานต์ ง้าวทาสม
47 49366   นาย จีระวัฒน์ ยะชะระ
48 49411   นาย ศิลา ศิริไพบูลย์