โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46085   น.ส. กมลรัตน์ พรินทรากูล
2 46365   นาย กิตติภพ โสภะ
3 46366   นาย ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ
4 46407   น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง
5 46413   นาย จุลจักร เหมยฟอง
6 46475   นาย วทันยู วุฒิพงษ์พิทักษ์
7 46480   นาย สหัสวัต สุมนต์ธรรมกุล
8 46487   น.ส. ณัฐชา หมูแก้ว
9 46491   น.ส. นงนภัส มิ่งขวัญ
10 46495   น.ส. เพียงฤทัย ปวงทุเลา
11 46496   น.ส. ภัทรา สมณะ
12 46504   น.ส. วีระญา พงศ์มีสุขสุจริต
13 46532   น.ส. กัญภาพร ฝันถึงภูมิ
14 46539   น.ส. พัชรวลัย สมกองแก้ว
15 46542   น.ส. ธนภรณ์ ปิงแก้ว
16 46549   น.ส. ศิรประภา สินธุวาทิน
17 46551   น.ส. สุชาวดี มาลีบุตร
18 46553   น.ส. อรณิชา มูลใจ
19 46578   น.ส. กัญญพัช ขันคำตั้ง
20 46632   น.ส. ธีริศรา ธาดาสิริบุญญา
21 46657   นาย ภูมิณัฐ ปันทะ
22 46664   นาย วรเวช โยธา
23 46667   นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์
24 46669   น.ส. กมลลักษณ์ เป็งงำเมือง
25 46679   น.ส. ปรีณา เกิดปัญญา
26 46712   นาย ภูรินทร์ ฟองแพร่
27 46731   น.ส. รักษิณา แดงช่วง
28 46738   น.ส. อักษราภัค ปัญญายืน
29 46742   นาย ชญานิน ปละอุด
30 46750   นาย พลกฤต เทพนามวงค์
31 46752   นาย ภาณุพงษ์ ลำปน
32 46764   น.ส. ชัญญานุช บุญชุม
33 46767   น.ส. ธวัลรัตน์ พรมเชื้อ
34 46783   น.ส. อารยา ผัสดี
35 46828   น.ส. ศุภสุตา ไชยชนะ
36 46853   น.ส. กฤตยาณี ต่อสู้
37 46861   น.ส. ณัชชา ถาวรคุณ
38 46895   นาย ศุภกาญจน์ วีระกุล
39 46971   นาย กฤษกร เทพชัย
40 46978   นาย ภูวิศ บัวรวย
41 46979   นาย ฤตธกร มหาวรรณ์
42 46995   น.ส. ภัณฑิรา น่วมเกตุ
43 46999   น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข
44 49336   นาย ธิติพล กันธะณะ
45 49337   นาย ศรัณย์ภัทร อรุณประสิทธิ์
46 49338   น.ส. ธนพร ทองเงิน
47 49339   น.ส. สรัลชนา สุรินทร์
48 49348   นาย ธเนศ ตาคำมา