โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 46277   นาย ธรรศกร เตชธรรมวรรต
2 46460   นาย ชนกชนม์ กองกันทะ
3 46471   นาย ภูฟ้า นันทะ
4 46494   น.ส. พิรกานต์ วงศ์คำลือ
5 46510   นาย จิราวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์
6 46520   นาย พงศกร ทองนุ้ย
7 46524   นาย ภูธเนศ พาที
8 46560   นาย ฉัตรดนัย รัศมิทัต
9 46567   นาย นวพล เหล่มนำชัย
10 46570   นาย พชรชาติ พรมแก้วงาม
11 46594   น.ส. ภิรัญญาพร ใจจันทร์
12 46600   น.ส. อาณิก้า ฮอร์แมน
13 46621   นาย เสกสิทธิ์ พวงเงิน
14 46638   น.ส. เพ็ญพิชชา ไชยศรี
15 46662   นาย รัตนพงษ์ หาขาย
16 46666   นาย วีรภัทร คำน้อย
17 46670   น.ส. เกศวรินทร์ วิลัยราช
18 46671   น.ส. จิตตินี เอ้ยวัน
19 46673   น.ส. ชลธิดา อินต๊ะรักษา
20 46683   น.ส. ภัทริกา โนเเก้ว
21 46694   นาย กันตินันท์ พรมใจ
22 46714   นาย อนุวัช อุ่นผาง
23 46715   น.ส. ชัญญา นิลจันทร์
24 46758   นาย สุริยัน วรรณบวร
25 46759   นาย อนพัทย์ การดื่ม
26 46768   น.ส. นาฏนารี คำห้วยหาร
27 46771   น.ส. ปิยะภรณ์ สีตาบุตร
28 46808   น.ส. เกศรินทร์ ส่งมหาชัย
29 46812   น.ส. ณัฐณิชา พิมพะสาลี
30 46849   นาย อนันตยศ แก้วมารัตน์
31 46881   นาย ณัฐภูมิ วีละน้อย
32 46886   นาย ปณชัย สี่สุวรรณ
33 46907   น.ส. ธิติพร แย้มวจี
34 46976   นาย ปัณณธร สุทธนู
35 46982   นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก
36 46983   น.ส. กมลชนก สมานศรี
37 46988   น.ส. ณัฐณิชา ตันหราพันธุ์
38 46990   น.ส. น้ำเพชร มูลแก้ว
39 47061   น.ส. กัลย์สุดา แก้วคำมูล
40 47066   นาย พลดา กังวาฬ
41 47080   น.ส. กัญญาภัค คะสะธรรม
42 49321   นาย ชัยมงคล ปวนบุญนำ
43 49325   นาย ภัทรพล เครือคำ
44 49329   น.ส. พิชญธิดา ช้อนทอง