โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 45539   น.ส. สุพิชญา โท๊ะนาบุตร
2 45547   นาย ธนวัฒน์ อยู่ยืน
3 46466   นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง
4 46478   นาย สราวุฒิ จุราเพชร
5 46554   นาย กฤตณัฐ จิรเมธาธร
6 46569   นาย ปุญญาพัฒน์ บุญธรรม
7 46575   นาย สรัล สุทำปวง
8 46589   น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร
9 46592   น.ส. พิชญา สิงหฤกษ์
10 46595   น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์
11 46598   น.ส. สิริวิมล ใจแก้ว
12 46599   น.ส. สุมินตรา พฤกษะวัน
13 46602   นาย กฤชเชาว์ ภูวิจิตร์
14 46611   นาย ภัทรเดช คงสวัสดิ์
15 46624   น.ส. กัลยกร วิจิตรยืนยง
16 46655   นาย ภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์
17 46658   นาย ภูริภัทร อัครมณีประการ
18 46676   น.ส. ณัฐณิชา มาสุข
19 46691   น.ส. อรุชา ไชยองค์การ
20 46696   นาย กีรติ ถิ่นนคร
21 46705   นาย ปรัชญา แก้วนาติ๊บ
22 46706   นาย พงศ์ฑัต เทพยุหะ
23 46721   น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ
24 46727   น.ส. พรปวีณ์ ฉันทะ
25 46729   น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์
26 46749   นาย ตระกูลเทพ เทพศิริ
27 46769   น.ส. นีรชา จอมอินตา
28 46772   น.ส. พัชราภรณ์ ดวงใจ
29 46793   นาย ต้นกล้า แต้มคม
30 46810   น.ส. จุติมน ดีแก้ว
31 46832   นาย ฐิติภัทร วาสนา
32 46833   นาย ณภัทร ทองสุก
33 46851   นาย อภิสิทธิ์ ทวีบุญ
34 46872   น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์
35 46904   น.ส. จิราวรรณ หาญฟ้าเลื่อน
36 46919   น.ส. สโรชา สุวรรณ์
37 47065   นาย อดิศร ใจทะวงค์
38 47067   น.ส. ฐิติกานต์ ดำจ่าง
39 47068   นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว
40 47079   น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว
41 49326   นาย อนันตชัย ขาวนอก
42 49331   น.ส. หทัยทิพย์ ทะริยะ