โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47103   นาย วิชญ์ภาส จันสด
2 47128   น.ส. ศตพร คำใจ
3 47136   นาย กฤษฎาวุธ โอภาสเสถียร
4 47142   นาย ณฐภัทร สูงงาม
5 47163   น.ส. ณัฐธิดา เสรีกุลวิเวทย์
6 47174   น.ส. วิรัญพัชร หน้านวล
7 47256   น.ส. ธนพร แก้ววิมล
8 47265   น.ส. พลอยไพลิน อินต๊ะคำเครือ
9 47268   น.ส. ภัทรภร กันทวงศ์
10 47377   นาย วิชญ์พล จันสด
11 47484   น.ส. พราวชมพู ดอนสมพงษ์
12 47536   น.ส. อุรวดี ดอนกิจภัย
13 47669   นาย จีรภัทร เขียวปิง
14 47674   นาย ธนวัฒน์ วรรณารักษ์
15 47676   นาย นพวิทย์ พุทธันบุตร
16 47692   น.ส. ณัฏฐณิชา สิทธิ
17 47696   น.ส. พิมพ์มาดา ศรีคำวัง
18 47745   นาย ณฐกร ธรรมลักษมี
19 50159   นาย กรฤทธิ์ ปั้นนพศรี
20 50160   นาย กฤษนัส วงค์อ๊อด
21 50161   นาย ชิติภัทธ์ ตาใจ
22 50162   นาย ธนัช ผัดอิ่นแก้ว
23 50163   นาย ภาคิณ คูณทวี
24 50164   น.ส. กัญญณัช กลิ่นเดช
25 50165   น.ส. กุลนาถ สลีวงศ์
26 50166   น.ส. นภาพร ถาคุณ
27 50167   น.ส. พิมพกานต์ ไชยวังราษฎร์
28 50168   น.ส. พิมพ์วรีย์ ลัมมะวิไชย
29 50169   น.ส. ฟาติมา มุงเมือง
30 50170   น.ส. รัตน์สุดา เตชะวงศ์