โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47104   นาย เศรษฐ์ ดาบุตร
2 47115   น.ส. ชัญญาพร แตงเลี่ยน
3 47135   น.ส. อิชยา ทิมเมือง
4 47144   นาย ทวิภาค รักใหม่
5 47152   นาย ศักดิ์นันท์ เทวนา
6 47183   นาย ณัทกฤช สีหล้า
7 47195   นาย สิทธินนท์ ถาน้อย
8 47220   น.ส. ภัณฑิรา มณีจันทรา
9 47277   นาย พลัฎฐ์ กันใจ
10 47379   นาย สมเกียรติ ธีรพงศ์กุล
11 47405   นาย กฤตภาส ปิงฟอง
12 47408   นาย ทวิภพ เรือนแก้ว
13 47431   น.ส. ณัชชา กระจ่างฉาย
14 47550   นาย ภานุวิชญ์ เนาวรัตน์
15 47552   นาย เรืองฤทธิ์ ปิยะโสภา
16 47554   นาย วีรภัทร ไชยรุ่งเรือง
17 47591   นาย นนทพัทธ์ ตุลสุข
18 47596   นาย พิมธนกิจ กันทะตั๋น
19 47699   น.ส. ภานิภัค โท๊ะนาบุตร
20 47710   นาย นิพัทธ์ ธรรมสิทธิ์
21 47713   นาย รชนนท์ ปัญญาพี่
22 47716   นาย อรรณพ อ่อนน้อม
23 47742   นาย เขมณัติฑ์ คันธศักดิ์ศิริ
24 47760   น.ส. บัณฑิตา ความหมั่น
25 47765   น.ส. ภูพิงค์ สารีพันธ์
26 47770   น.ส. อาทิมา แก้วจำรัส
27 50153   นาย เจียระไน ชาวส้าน
28 50154   นาย ปภัส ชินเชษฐ์
29 50155   นาย ภานรินทร์ นันทะสิงห์
30 50156   น.ส. กัลยกรณ์ เต็งจงดี