โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47102   นาย ยศกร แสนจิตร์
2 47109   นาย อรรณพ รุ่งเรือง
3 47110   น.ส. กฤตลักษณ์ บุญเรือง
4 47121   น.ส. พรพิชญา ยศตื้อ
5 47127   น.ส. รวิปรียา อานุภาพยรรยง
6 47138   นาย กัญจน์ ประเสริฐกุล
7 47154   นาย อัครวิทย์ นาคพานิช
8 47165   น.ส. ณิชา มณีกาญจน์
9 47166   น.ส. นวพร วารินทร์
10 47168   น.ส. ปาริชาต ชัยณรงค์
11 47171   น.ส. ภณิดา โตปินใจ
12 47187   นาย ธนัช มะณีวรรณ
13 47198   นาย ไอสิวัส โทธรัตน์
14 47202   น.ส. เขมิกา มีแก้ว
15 47216   น.ส. พรกนก เสมอวงษ์
16 47229   นาย ธนดล ขัดทุ่งฝาย
17 47288   นาย เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ
18 47301   น.ส. เบญจวรรณ ชมภูเทพา
19 47346   น.ส. บุณยานุช อุ่นม่อน
20 47354   น.ส. วรัมพร บุญไทย
21 47409   นาย ธนนท์ สุขรัตน์
22 47547   นาย นพพล นันเปียง
23 47563   น.ส. ณัฐิดา อินต๊ะเครือ
24 47577   น.ส. อธิชา ยมชัยภูมิ
25 47578   น.ส. อโรชา ฟูใจ
26 47594   นาย ปิยะพันธ์ พุทธิมา
27 47651   น.ส. ณภัทร เล็กสุวรรณ
28 47659   น.ส. ประภาพร สระทองจันทร์
29 47660   น.ส. พรรษา เทือกไชยคำ
30 47753   น.ส. กันติชา คิดอ่าน
31 47755   น.ส. ชนัญชิดา ถาแก้ว
32 47824   นาย ปัณณวัฒน์ ศรีชัยตัน
33 50129   นาย พันธกานต์ ศิลา
34 50130   นาย วรปรัชญ์ วัฒนาโฆษิต
35 50131   นาย ศิววัฒณ์ แสงวิเชียร
36 50132   น.ส. ญาณิศา ลาดปาละ
37 50133   น.ส. ณัฐนิชา สุภาสืบ
38 50134   น.ส. นิศารัตน์ แก้วเรือน
39 50135   น.ส. นุชรินทร์ ใจเสาร์
40 50136   น.ส. พิมพิสุทธิ์ วงค์ไชย
41 50137   น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี
42 50138   น.ส. รสกร สีแตง
43 50139   น.ส. ระพีพัฒน์ ชาวนา
44 50140   น.ส. ลิปิการ์ องค์การ
45 50141   น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น