โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47091   นาย คริสต์ อุทาหรณ์
2 47108   นาย อนุชา ฟูเต็มวงค์
3 47112   น.ส. จิณณพัต ศรีสิทธิรักษ์
4 47114   น.ส. จิราเจตฐ์ ศรีวิลัย
5 47143   นาย ณภัทร ฟูเต็มวงค์
6 47145   นาย ธนพงศ์ สมเวที
7 47151   นาย วัชรธร ทองคำ
8 47155   น.ส. กชกร ตากากูล
9 47172   น.ส. รุ้งตะวัน สุวรรณ
10 47175   น.ส.  ศศิวิมล สมณะ
11 47189   นาย ธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์
12 47191   นาย ภูผา ตัญจนะ
13 47193   นาย ศรัทธาธรรม อินตากูล
14 47201   น.ส. กุลฑีรา รุ่งกิตติรัตน์
15 47211   น.ส. ธนภรณ์ ไชยชุมภู
16 47212   น.ส. นภัสนันท์ ทะนันชัย
17 47214   น.ส. นวพร สมบัติเชื้อ
18 47240   นาย ภูรินทร์ สายปัน
19 47249   น.ส. จิรัญญา ศรียอด
20 47254   น.ส. ณัฐนรี หวานแหลม
21 47292   น.ส. ญาณิศา กุลประโยชน์
22 47295   น.ส. ณัฐญาดา จันทรดี
23 47315   น.ส. อัจริยา คะระวาด
24 47338   น.ส. กมลรัตน์ สุขสภา
25 47339   น.ส. กมลวรรณ หวั่นท๊อก
26 47363   นาย จิรทิปต์ ก๋ามะกูล
27 47401   น.ส. วริศรา วงค์ธิดา
28 47404   น.ส. อุษณีย์ แก้วกิ่ง
29 47427   น.ส. กรรณิการ์ วงค์ใหม่
30 47435   น.ส. นันทิชา เมืองพันธ์
31 47440   น.ส. ลอร่า เมย์ ไนแมน
32 47462   นาย พีรภัทร โนตาปิง
33 47479   น.ส. ธิษณามดี ตันเรืองชาติ
34 47529   น.ส. มาติกา ปีบ้านใหม่
35 47534   น.ส. ศุภรดา แสงปวง
36 47579   น.ส. อาภากร ธีระวุฒิพร
37 47600   นาย ศรัณย์ภัทร อัครสิรภัทร
38 47620   น.ส. พีรณัฐ วงศ์เมือง
39 47644   นาย สิรวิชญ์ พุทธวงค์
40 47652   น.ส. ณัชชา จันทร์ทอง
41 47664   น.ส. ภัทรภรณ์ ธัญธราดล
42 47826   นาย จิรภัทร ผาบไชย
43 50126   น.ส. จตุรพร จอมจันทร์
44 50127   น.ส. พิมพกานต์ สายอุปราช
45 50128   น.ส. อภิชญา ชมภูจันทร์