โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47098   นาย นิธาน ทีรฆวณิช
2 47105   นาย สิรวิชญ์ ใจอินทร์
3 47119   น.ส. นภัสนันท์ ตัญโญ
4 47120   น.ส. พชรพร พาลคำ
5 47137   นาย ก้องภพ สัตราช
6 47149   นาย พีระพงษ์ วงศ์วิชัย
7 47156   น.ส. กัลยากร อุปนันท์
8 47159   น.ส. ชุติมณฑน์ ติ๊บศรี
9 47161   น.ส. ญาณิศา แยบคาย
10 47170   น.ส. พรชนิตว์ พัวศรีพันธุ์
11 47192   นาย ภูริณัฐ มังแก้ว
12 47204   น.ส. ชนกชนม์ ทิพาปกรณ์
13 47219   น.ส. ภัคภิญญา บุญนำมา
14 47244   น.ส. กชกร เรืองพิริยกิจ
15 47250   น.ส. ชนกานต์ ทรายสมุทร
16 47255   น.ส. ธนพร ธนวิจิตร์
17 47266   น.ส. พัทธนันท์ วังวีระนุสรณ์
18 47270   น.ส. ศิรภัสสร จันต๊ะไทย
19 47286   นาย สรวิชญ์ ธนาคุณ
20 47314   น.ส. โยษิตา ทิวงค์ษา
21 47330   นาย วสวัตติ์ ยี่แก้ว
22 47375   นาย ภวิศ บุญเตี่ยม
23 47384   น.ส. กัลยาณี ศรีบุญมาก
24 47397   น.ส. ภลินี  วาปี
25 47430   น.ส. จิดาภา กามาด
26 47454   นาย ธนพล โชครวย
27 47460   นาย ปัญญวัฒน์ ตั้งตัว
28 47488   น.ส. มนัสชนก ศรีวิชัย
29 47522   น.ส. ธัญชนิต รักฝูง
30 47523   น.ส. เบญจพร ข้อทน
31 47525   น.ส. พิชชาภา สุภาพ
32 47545   นาย นครินทร์ เครือน้อย
33 47568   น.ส. นันทนา ปราบพุทจา
34 47608   น.ส. ณิธาดา มาลา
35 47611   น.ส. นภพัชร์ พัชระภัทร์
36 47612   น.ส. นภสร ยอดคำปัน
37 47613   น.ส. นรินทร์ทิพย์ พงษ์ประพันธ์
38 47666   น.ส. วริศรา เอกวิริยะภิชาติ
39 47706   นาย ชลตะวัน ธนะสิริ
40 47743   นาย ชวิน จิระธิติกุล
41 47756   น.ส. ชนากานต์ ชาวดง
42 48582   นาย บุญยฤทธิ์ สีมา
43 50123   น.ส. ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก
44 50124   น.ส. รัตติกาล วันละยา
45 50125   น.ส. สิริยากร เจียรสุวรรณ