โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47092   นาย ชลธิศ บุนนาค
2 47106   นาย สุรเชษฐ์ อินทวงศ์
3 47125   น.ส. แพรวลดา โนสุยะ
4 47153   นาย สิรวิชญ์ ชมนา
5 47158   น.ส. ฉัชญา สูงงาม
6 47169   น.ส. พชรมน ขัดทะเสมา
7 47179   น.ส. อธิชา ชุมภูเขียว
8 47180   น.ส. อรวรรยา ปะละน่าน
9 47203   น.ส. ชณัสฌา ปรางค์สุวรรณ์
10 47206   น.ส. ณัฏฐณิชา ฝั้นจักสาย
11 47210   น.ส. ทวินรดา สิงห์ชัย
12 47218   น.ส. เพ็ญพิชชา วาละ
13 47221   น.ส. เมษณี สีธิวงค์
14 47226   นาย คณิศร จักรเครือ
15 47272   นาย กันต์ ตั้งเบญจผล
16 47287   นาย สิรภพ เล็กเลิศสุนทร
17 47303   น.ส. ปณิตา จเรวรรณ์
18 47309   น.ส. พิชญ์สิณี จิตสง่า
19 47340   น.ส. จิรัชประภา พลังคะพันธ์พงศ์
20 47383   น.ส. กนกพลอย อยู่เจริญ
21 47393   น.ส. นงนภัส ไชยสาร
22 47395   น.ส. ปณิตตา อภิวงค์
23 47428   น.ส. กฤติมา จิตรงาม
24 47432   น.ส. ธราพัชร์ มูลฟู
25 47443   น.ส. วิรัญญา กาตาบุตร
26 47450   นาย คีตภัทร แสงสว่าง
27 47474   น.ส. จิรารักษ์ พวงมา
28 47492   น.ส. สุพิชฌา ออนต๊ะไคร้
29 47506   นาย วรวิทย์ เครือสาร
30 47514   นาย ฮาริส ฮูเดอร์
31 47527   น.ส. พีรตา ศรีฮอแก้ว
32 47533   น.ส. วาสินี สมบูรณ์
33 47580   น.ส. ไอยรา วงค์ธิดา
34 47618   น.ส. ปาลิน ศรีสุทธะ
35 47624   น.ส. ไอศิยา ศุภอรษา
36 47634   นาย ธนบดี จันทร์ฉาย
37 47641   นาย รัตนภูมิ กล่าวปิยะภมรกุล
38 47672   นาย ณฐนนท์ ทิพพระหา
39 47727   น.ส. นวพรรณ วงค์วิชัย
40 47733   น.ส. พิมพ์ขวัญ ชัยนาม
41 50118   นาย ชัยวัฒน์ รัวฟองฟู
42 50119   นาย ปฏิมา เครือฟู
43 50120   น.ส. ปิยาลักษณ์ ศาสตร์สาระ
44 50121   น.ส. พิมพ์พิศา นากล้า
45 50122   น.ส. สุพิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์