โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47141   นาย ชัยวัฒน์ เหล่าสุขสมบูรณ์
2 47259   น.ส. บัณฑิตา สุวงษ์
3 47284   นาย วสุธา คำอักษร
4 47353   น.ส. รินดารัตน์ ไชยลังกา
5 47355   น.ส. ศิโรชา ใจวรรณะ
6 47386   น.ส. จงกลณี ชุ่มเชื้อ
7 47392   น.ส. ณัฐณิชา พงษ์นิกร
8 47400   น.ส. วรัทยา เรนทอน
9 47426   นาย หาญณรงค์ สายศรีธิ
10 47433   น.ส. ธัญภัทร ปะอินทร์
11 47436   น.ส. นันทิชา ค้าไม้
12 47496   นาย ชยานนท์ สุยะพล
13 47511   นาย อธิวัฒน์ กันทาเงิน
14 47513   นาย อภิวิชญ์ ปินตาแสน
15 47519   น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์
16 47555   นาย ศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล
17 47556   นาย เศรษฐพงษ์ วงศ์ชารี
18 47560   น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องทิพย์
19 47564   น.ส. ณิชา วิจรรยา
20 47584   นาย ชัชวัสส์ วงศ์จุมปู
21 47586   นาย ดิศพงษ์ นวลสาย
22 47588   นาย ธนัช ก๋าอิน
23 47592   นาย นนธวัช จันทร์เครือ
24 47602   นาย สิทธิชัย ขจรสิทธิกุล
25 47621   น.ส. รุจจิรา ฟุ้งกิตติ
26 47625   นาย กรฤทธิ์ วงศ์วารเตชะ
27 47632   นาย ณัฐวรรษ กิมาคม
28 47636   นาย ปุณณภพ วิทิตธรรมคุณ
29 47662   น.ส. พิมพ์มาดา ท้าวไชยยา
30 47761   น.ส. ประกายเพชร จิรนุวัฒน์วงค์
31 47827   น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ
32 50188   นาย จุลเทพ กันทะวะ
33 50189   นาย ปัณณวิชญ์ นาคหาญ
34 50190   นาย ศิวกร สมพะมิตร
35 50191   นาย อชิตพล โอชารส
36 50192   น.ส. นิรชา บุญจันทร์
37 50193   น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย
38 50194   น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา
39 50195   น.ส. ศศิพิมพ์ ตาอินคำ
40 50196   น.ส. อภิชญา เครือยศ