โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47122   น.ส. พรลภัส แก้วประดิษฐ์
2 47188   นาย ธันวาธร วรรณเลิศ
3 47217   น.ส. มณีจันทร์ คำแผ่นชัย
4 47274   นาย ชยณัฐ เมืองยิ่ง
5 47282   นาย ภูวดล สันเทพ
6 47333   นาย ศิรวิทย์ แซ่โฟ้ง
7 47352   น.ส. มุทิตา ศิริสาน
8 47359   น.ส. อัญมณี ธิปทา
9 47364   นาย ณราดา มิ่งเชื้อ
10 47382   นาย เอื้อการย์ ศรีเฟย
11 47406   นาย ชยภัทธ์ หินใหญ่
12 47411   นาย ธีรชัย กิติพัฒน์มนตรี
13 47425   นาย สิรัญวัฒน์ เลิศปัญญานุช
14 47461   นาย พิชญุตม์ อินจันทร์
15 47477   น.ส. ฑิตฐิตา ปิวศิลป์ศักดิ์
16 47485   น.ส. พินทุพันธุ์ หลวงชัยสินธุ์
17 47505   นาย รัฐศาสตร์ กุณณา
18 47517   น.ส. กรรณิกา คำเขียว
19 47526   น.ส. พิมพ์มาดา เอ๋ยานะ
20 47549   นาย ภคพล รงค์ชนะ
21 47557   นาย สันต์ติพงษ์ จันเตือม
22 47571   น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่
23 47576   น.ส. อชิรญาณ์ เปล่งปลั่ง
24 47581   นาย กิตติพิชญ์ บุญเทียม
25 47595   นาย พศุตม์ สุวรรณรอด
26 47601   นาย สถาปณวัฒน์ ใจโต
27 47603   น.ส. กัญญาณัฐ เขื่อนเพ็ชร
28 47604   น.ส. จิตรนันท์ บรูมินเหนทร์
29 47617   น.ส. ปวันรัตน์ อุสาทำ
30 47626   นาย กฤษกร หมูไหว
31 47640   นาย รพีพัฒน์ เลิศพิพัฒน์กุล
32 47658   น.ส. นุสบา ไชยมงคล
33 47767   น.ส. ศุภาอร สมานศรี
34 50171   นาย กรวิชญ์ ปัตถาติ
35 50172   นาย กัมปนาท อินแถลง
36 50173   นาย คมศาสตร์ ฟุ้งจารุพัฒน์
37 50174   นาย จักรภัทร ทิพย์มณฑา
38 50175   นาย ธนวินท์ สุภาอินทร์
39 50176   น.ส. กัญญาณัฐ รุ่นแรก
40 50177   น.ส. กัญญารัตน์ รวยสูงเนิน
41 50178   น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์
42 50179   น.ส. มานิตา นาคปฐม