โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47093   นาย ชูเกียรติ ไตรมหาสุวรรณ์
2 47113   น.ส. กฤตพร กฤตมโนรถ
3 47117   น.ส. ณชากร ดาวัลย์
4 47126   น.ส. ยศวดี ทิยาว
5 47147   นาย ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์
6 47164   น.ส. ณัทภัค โสภะ
7 47173   น.ส. วรันธร ศุภมงคล
8 47182   นาย จิรัฎฐ์ ถนัดกิจ
9 47196   นาย สิทธิ์นิธิ สิทธิ์ศรีสง่าวงค์
10 47205   น.ส. ชุติฤดี ติ๊บศรี
11 47208   น.ส. ณัฐธดา รักษ์บำรุง
12 47213   น.ส. นฤสรณ์ ชัยวงค์เวชวัฒนา
13 47215   น.ส. บุญญิสา ธรรมวรัญญา
14 47243   นาย วุฒิพงษ์ จันเต็ม
15 47253   น.ส. ณญาดา ไชยวงค์
16 47311   น.ส. แพรวา ฉัตรชัยสิทธิกุล
17 47385   น.ส. กุลิสรา โยทะกา
18 47648   น.ส. กชพรรรณ พูลสวัสดิ์
19 47673   นาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์
20 47675   นาย ธราดล สุวรรณรัตน์
21 47679   นาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์
22 47682   นาย ภูเพชร แก้วประเทศ
23 47683   นาย รวิพล คำฝั้น
24 47684   นาย รักษกร เอี่ยมสำอางค์
25 47685   นาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์
26 47687   นาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว
27 47689   น.ส. กชพร สิทธิไพศาล
28 47690   น.ส. กมลพัชร นาคอ่อน
29 47691   น.ส. กันติชา ยศบุรุษ
30 47693   น.ส. ณิชารีย์ ไชยลังกา
31 47697   น.ส. พิมลมาศ ญาณิสราพันธ์
32 47702   น.ส. สุทธิกา จันเป็งผัด
33 47704   น.ส. อรษิตา จารุจินดา
34 47707   นาย ณภัทร์ อินทรวง
35 47709   นาย นิชฌาน ลี้ประเสริฐ
36 47711   นาย ปวีณวัช บุญมา
37 47719   น.ส. ชญาดา นิ่มเนตร์
38 47720   น.ส. ฐิตาพร เถาจันทร์ต๊ะ
39 47726   น.ส. นภัสสร สันอุดร
40 47731   น.ส. ปัณรสี วงศ์สว่างศิริ
41 47732   น.ส. พักพิงใจ วรวงศ์ประภา
42 47738   น.ส. อิ่มอุ่น ลีวิริยะพันธุ์
43 47739   น.ส. อิ่มเอม ลีวิริยะพันธุ์
44 47752   น.ส. กนกอร กมลประภาสวัสดิ์