โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48056   ด.ช. กฤตณัฐ สุจิปุลิ
2 48057   ด.ช. ก้องภพ นันตาแสง
3 48058   ด.ช. จอมพงศ์ ปงผาบ
4 48059   ด.ช. จิรายุ ใจเปียง
5 48060   ด.ช. ณทรรศน์ อุดหมอ
6 48061   ด.ช. ณัฎฐกิตติ์ สงสาร
7 48062   ด.ช. ณัฐนนท์ ธนสิทธิ์สุนทร
8 48063   ด.ช. ณัฐนันท์ วงศ์ชนะ
9 48064   ด.ช. ณัฐศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
10 48065   ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม
11 48066   ด.ช. ธนกฤต มิตรเจริญ
12 48067   ด.ช. นภสินธุ์ กันทะสี
13 48068   ด.ช. ปฐพี สุขสภา
14 48070   ด.ช. เพชรช่วง ฟูปินวงศ์
15 48071   ด.ช. ภควัต ศรจันทร์
16 48072   ด.ช. ภูริณัฐ ใจเมืองคน
17 48073   ด.ช. วฤณ มงคล
18 48074   ด.ช. ศรราม เรือนพรม
19 48075   ด.ช. สิรภพ กาญจนพันธ์
20 48076   ด.ช. หรรษา ปวงคำ
21 48077   ด.ญ. จิตาภา ช่างเจรจา
22 48078   ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ
23 48079   ด.ญ. ชนากานต์ สุริยะวงค์
24 48080   ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ
25 48081   ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ
26 48082   ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย
27 48083   ด.ญ. ดรัลรัตน์ อยู่นิยม
28 48084   ด.ญ. ดุจฤดี โกษาวัง
29 48085   ด.ญ. ธมลวรรณ สารศิริวงค์
30 48086   ด.ญ. ธันยชนก วีรเดชะ
31 48087   ด.ญ. ปลายฟ้า บู่แย้ม
32 48088   ด.ญ. ภัททิยา พิจอมบุตร
33 48089   ด.ญ. ภัทราภรณ์ สร้อยวัน
34 48090   ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ
35 48091   ด.ญ. รินรดา ทาไชยวงศ์
36 48092   ด.ญ. ลภัสรดา อินวัน
37 48093   ด.ญ. วรนุช ปาสิงห์
38 48094   ด.ญ. วิภาวี นนท์เดชกูล
39 48095   ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์
40 48096   ด.ญ. สิริภัสสร นันตา
41 48097   ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ
42 48098   ด.ญ. เสาวนันท์ คนึงคิด
43 48099   ด.ญ. อัญญาลักษณ์ แปงแก้ว
44 48100   ด.ญ. อาจารียา อินต๊ะ
45 49379   ด.ช. ปอรวินทร์ จุ่มสันกลาง
46 49380   ด.ญ. มาติกา วงค์เขียวแดง