โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48011   ด.ช. ก้องภพ กันทวงศ์
2 48012   ด.ช. กังหัน แสงอรุณ
3 48013   ด.ช. ชณัฐชา ธรรมขันแข็ง
4 48014   ด.ช. ชาตรี รวยถาวรกิจ
5 48016   ด.ช. ฐากูร สิงห์ทองลา
6 48017   ด.ช. ณภัทร ลิ่มเจริญ
7 48018   ด.ช. ณัฐดนัย ไชยวงศ์
8 48019   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์
9 48020   ด.ช. ณัฐวุฒิ จินะ
10 48021   ด.ช. ธนกฤต วิชัย
11 48022   ด.ช. ธราเทพ พวงมาลัย
12 48023   ด.ช. นิธิโรจน์ กาทอง
13 48024   ด.ช. ปีย์มนัส ชัยยศ
14 48025   ด.ช. พีรดนย์ เตวา
15 48026   ด.ช. ภูดิส ไชยชนะ
16 48027   ด.ช. ภูมิฤทธิ์ อยู่สบาย
17 48028   ด.ช. รัชชานนท์ ธนาคุณ
18 48029   ด.ช. วรเมธ โชติ
19 48030   ด.ช. ศุภวิชญ์   จงประสิทธิ์
20 48031   ด.ช. สรวิชญ์ สมกองแก้ว
21 48032   ด.ช. อติคุณ ชินบุตร
22 48033   ด.ญ. กชกร รอนไพรินทร์
23 48034   ด.ญ. กานต์ธิดา วงศ์ป้อมหล้า
24 48035   ด.ญ. จิรัชญา ศรีชัยตัน
25 48036   ด.ญ. จิราพร โมลัง
26 48037   ด.ญ. จีรนันท์ คันธชุมภู
27 48038   ด.ญ. ชญฎา จันทาวุฒิกุล
28 48039   ด.ญ. ชรินดา เครืออินตา
29 48040   ด.ญ. ฐิติชญา ศรีอิ่นแก้ว
30 48041   ด.ญ. ณัฐกฤตา อินต๊ะขัน
31 48042   ด.ญ. ธัญชนิต หลวงชัยสินธุ์
32 48043   ด.ญ. ธัญญา   สงวนพฤกษ์
33 48044   ด.ญ. นนทพร ใจเข้าชุม
34 48045   ด.ญ. นพธีรา ปันแก้ว
35 48046   ด.ญ. นวินดา เอี่ยมน้อย
36 48047   ด.ญ. นัทธ์ชนัน สิทธิเสนา
37 48048   ด.ญ. พีรยา พงษ์วัฒนกุล
38 48049   ด.ญ. วริศษริยา มีใจวงค์
39 48050   ด.ญ. สิริยากร กิจสดับ
40 48051   ด.ญ. สุจินันท์ ประคัลภ์วงศ์
41 48052   ด.ญ. สุประวีณ์ ต้นแก้ว
42 48053   ด.ญ. สุวภาดี ณ ลำปาง
43 48054   ด.ญ. อภิชญา สรรพกิจกำจร
44 48055   ด.ญ. อิ่นฉัตร วงค์ธิดา
45 48489   ด.ช. ภวัต  ภักดีบัณฑิต
46 49423   ด.ญ. ภัสสรา เดชา