โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47921   ด.ช. กมลภัทร ภิญโญ
2 47922   ด.ช. กฤติพงษ์ อ้นน้อย
3 47923   ด.ช. กลวัชร คำเป็ง
4 47924   ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา
5 47925   ด.ช. ชัยทัต นาคสุข
6 47926   ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล
7 47927   ด.ช. ณรงค์ชัย อินทรวิจิตร
8 47928   ด.ช. ณัฐกิตติ์ นิลคำ
9 47929   ด.ช. ณัฐดนัย เรือนสุข
10 47930   ด.ช. นัฐพล ต๊ะวงศ์ษา
11 47931   ด.ช. นันธวัช อุตมา
12 47932   ด.ช. มีพร ประถมพล
13 47933   ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว
14 47934   ด.ช. ศุภกร พินิจผล
15 47935   ด.ช. สิปปกร เวียงทอง
16 47936   ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที
17 47937   ด.ญ. กัญญารัตน์ บุญโนนแต้
18 47938   ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร
19 47939   ด.ญ. จิรัชยา จันทะสุวันนะ
20 47940   ด.ญ. เจนธิชา วรรณารักษ์
21 47941   ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล
22 47942   ด.ญ. ชนิตสิรี กันธิยะ
23 47943   ด.ญ. ชลธิดา กิจพายัพ
24 47944   ด.ญ. ชัชชลิตา แก้วสด
25 47945   ด.ญ. กัญศร โสภะ
26 47946   ด.ญ. ฐิตาภา เนื่องศาสน์ศรี
27 47947   ด.ญ. ฐิตารัตน์ ตามวงค์
28 47948   ด.ญ. ณฐพร ธิใจดี
29 47949   ด.ญ. ณฐฤนาถ วิตา
30 47950   ด.ญ. ณัฐญาดา ราชลำ
31 47951   ด.ญ. ธนภรณ์ ปิ่นประภาพันธ์
32 47952   ด.ญ. ธนิดา จอมทอง
33 47953   ด.ญ. ธัญญ์พัฒน์ เตชพรวรรักษ์
34 47954   ด.ญ. ธาริกาขจร   กฤตธรรมรัตน์
35 47955   ด.ญ. นภนภัส อินทร์ชัยเทพ
36 47956   ด.ญ. นภัสรา วันอุด
37 47957   ด.ญ. พรรษมน เสริมสุข
38 47958   ด.ญ. พิชชาลดา ปัญญาทิพย์
39 47959   ด.ญ. พิชาสิรี วงศ์เอบุตร
40 47960   ด.ญ. ภัทรภร วังชัย
41 47961   ด.ญ. รวิพร มณีมูล
42 47962   ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง
43 47963   ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา
44 47964   ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา
45 47965   ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร