โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47876   ด.ช. คณิน สินพาณี
2 47877   ด.ช. จารุวิทย์ คิดอ่าน
3 47878   ด.ช. ธนวัฒน์ ทองศรีนวล
4 47879   ด.ช. นิธิพัทธิ์ รักใหม่
5 47880   ด.ช. ปฐวีกานต์ คุ้มโฉม
6 47881   ด.ช. ประสบโชค ตรียกูล
7 47882   ด.ช. ปริญ มิตรเจริญ
8 47883   ด.ช. ปัณณวิชญ์ อารีพร
9 47884   ด.ช. พชร ปาละวงศ์
10 47885   ด.ช. ภูมิทรัพย์อนันต์ เทียมแก้ว
11 47886   ด.ช. วชร อินทพันธุ์
12 47887   ด.ช. วรเมธ ผู้ผึ้ง
13 47888   ด.ช. ศุภกร งามเมือง
14 47889   ด.ช. สรัล แก้วเต็ม
15 47890   ด.ช. สันติสุข จงกล
16 47891   ด.ช. เอกรักษ์ คู่ลู่
17 47892   ด.ญ. กัญญารัตน์ กลิ่นดี
18 47893   ด.ญ. กุลธิดา บุตรา
19 47894   ด.ญ. จิรารัตน์ ปวนโต
20 47895   ด.ญ. ฉัตรยา ภูมิคอนสาร
21 47896   ด.ญ. ชลธิชา สองเป็ง
22 47897   ด.ญ. ณัฐณิชา คำเสาร์
23 47898   ด.ญ. ณัฐนรี การเก่ง
24 47899   ด.ญ. ณิชารีย์ เรืองกลั่น
25 47900   ด.ญ. ทากาเอะ โอกาเบะ
26 47901   ด.ญ. ธัญชนก อะกะเรือน
27 47902   ด.ญ. ธัญพิมล วังใน
28 47903   ด.ญ. ธัญวรัตน์ เจริญเยาว์
29 47904   ด.ญ. นภัสสร ไชยบุตร
30 47905   ด.ญ. นันท์นภัส แสนยศ
31 47906   ด.ญ. เนมิกา หน่อแก้ว
32 47907   ด.ญ. ปภาวรินทร์ ปิงชัย
33 47908   ด.ญ. ปวิตรา ฝั้นแก้ว
34 47909   ด.ญ. ปุณยาพร นรินทร์
35 47910   ด.ญ. พัชชา พรหมสิงห์
36 47911   ด.ญ. พัณณิดา ชุ่มตา
37 47912   ด.ญ. พิมณภัทร์ ศรีชลายนต์
38 47913   ด.ญ. พิมพ์นิภา ทองฟู
39 47914   ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทร์คำเครือ
40 47915   ด.ญ. ภัสร์ดารินทร์ จินะการ
41 47916   ด.ญ. ริลลดา สมกูล
42 47917   ด.ญ. วรรธมน บุญกุณะ
43 47918   ด.ญ. ศิวาพร แก้วนันชัย
44 47919   ด.ญ. สุพิชชา ธรรมหมื่นยอง
45 47920   ด.ญ. อาริสา กามล