โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48409   ด.ช. ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ
2 48410   ด.ช. ก้องภพ  กอไธสง
3 48411   ด.ช.  ถิรวิทย์  ยอดปนันท์
4 48412   ด.ช. ธนกฤต  สมฤทธิ์
5 48413   ด.ช. ธนบดี  แก้วชัย
6 48414   ด.ช. ธีรภัทร์   จิตตวัฒนรัตน์
7 48415   ด.ช. นรากร  ฝั้นตาเกี้ยว
8 48416   ด.ช. เปรม   ศุภศรีสรรพ์
9 48417   ด.ช. พิพัฒน์พงศ์   ประทุมโทน
10 48418   ด.ช. ภาณุวิชญ์  ยาวิละ
11 48419   ด.ช. ภูมินันท์   สมศรี
12 48420   ด.ช. ภูมิพัฒน์  ไชยพรหม
13 48421   ด.ช. ภูริช  คำปาเชื้อ
14 48422   ด.ช. ภูริช  เสนาสังข์
15 48423   ด.ช. รัชชานนท์  ไชยวงค์
16 48424   ด.ช. สิรวิชญ์   คตชาคร
17 48425   ด.ช. สุรชัช  โสภา
18 48426   ด.ญ. กีรติกา   พุทธโชติ
19 48427   ด.ญ. จิรัชญา  เทศศรีเมือง
20 48428   ด.ญ. จิรัฏฐยา   ภูมิพันธ์
21 48429   ด.ญ. ชนกนันท์   ตำแหน่งจีน
22 48430   ด.ญ. ณัฎฐณิชา  อุตุดี
23 48431   ด.ญ. ณัฏฐนันท์   โอฬารจันทโรทัย
24 48432   ด.ญ. ธวัลหทัย   แลกันทะ
25 48433   ด.ญ. ธัญวรัตม์   อินทราเครือ
26 48434   ด.ญ. ธัมมจารี   อินญาวิเลิศ
27 48435   ด.ญ. บัณฑิตา   ตาคำ
28 48436   ด.ญ. ปภาพินท์   บุญเตี่ยม
29 48437   ด.ญ. ปุณณภา  จารุเหตุ
30 48438   ด.ญ. พริมา   เกตุนามญาติ
31 48439   ด.ญ. พอหทัย   วะนะสุข
32 48440   ด.ญ. แพรลดา   กันทา
33 48441   ด.ญ. รัชนีกร   วิจิตรจรัสแสง
34 48442   ด.ญ. ศศิกานต์   ศิลประเสริฐ
35 48443   ด.ญ. สุปรียา   มงคลคลี
36 48444   ด.ญ. สุพิชฌาย์   พันธุ์พัฒน์