โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48321   ด.ช. กนกพล แสงสุริยะ
2 48322   ด.ช. กมลภพ เณรรอด
3 48323   ด.ช. กิตติพงศ์ จันต๊ะตึง
4 48324   ด.ช. ณัชพล ทิพยศ
5 48325   ด.ช. ณัฐชนน นนทมาลย์
6 48326   ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินต๊ะนิล
7 48327   ด.ช. ณัธฤต คงดำ
8 48328   ด.ช. ถิรวัฒน์ กุลวงค์
9 48329   ด.ช. ทินภัทร ยะธะนะ
10 48330   ด.ช. ธนกฤต อินทร์ติยะ
11 48331   ด.ช. ธนนท์ ณ ลำปาง
12 48332   ด.ช. ธนศาสตร์ อินคำเชื้อ
13 48333   ด.ช. นัสรีย์ เล็กศรี
14 48334   ด.ช. ปฐวิกานต์ ทินวงษ์
15 48335   ด.ช. พันธวัตร ฟูสายมา
16 48336   ด.ช. ฟ้าประทาน ศรีสุข
17 48337   ด.ช. มินธาดา พิมสอน
18 48338   ด.ช. สรชัช จุ่มใจ
19 48339   ด.ช. สฤษฎ์พงศ์ มาวิเลิศ
20 48340   ด.ช. สิรวิชญ์ พุ่มน้อย
21 48341   ด.ช. อภิวิชญ์ สุขไชย
22 48342   ด.ญ. กนกกาญจน์ มาดี
23 48343   ด.ญ. กรรณิการ์ วงค์ธิดา
24 48344   ด.ญ. กัณฐภรณ์ คชสิงห์
25 48345   ด.ญ. กันติมา สายปัญญา
26 48346   ด.ญ. จิราภา ชัยรัตน์
27 48347   ด.ญ. ชนัญชิดา แก้วบุญเรือง
28 48348   ด.ญ. ณัฐศรินทร์ วงค์งาม
29 48349   ด.ญ. ทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน
30 48350   ด.ญ. ธัญชนก จูอิน
31 48351   ด.ญ. นงนภัส ภิญญาพัชญ์
32 48352   ด.ญ. นิศากร โพธิพันธ์
33 48353   ด.ญ. ปรัชญวรรณ ไชยวังเย็น
34 48354   ด.ญ. เปรมฤดี ชุ่มธิ
35 48355   ด.ญ. พันนิดา พลนา
36 48356   ด.ญ. แพพิชชา หล้าวงศา
37 48357   ด.ญ. ภัทรรพี มานะดี
38 48358   ด.ญ. ภาริดา ใจบุญ
39 48359   ด.ญ. รัฐภรณ์ อาจแก้ว
40 48360   ด.ญ. เลียงวลี จันทร์ต๊ะ
41 48361   ด.ญ. วรัทยา กันต๊ะมา
42 48362   ด.ญ. วิชชุลดา แก้วคำปัน
43 48363   ด.ญ. วิมพ์วิภา สิริธัญวลัย
44 48593   ด.ช. ภูริพงษ์ คำสอน
45 48596   ด.ช. ทวิพัฒน์ เรือนแก้ว
46 49383   ด.ช. วงศกร เขื่อนแก้ว