โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  11

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48277   ด.ช. จิรายุ ทาไชยวงค์
2 48278   ด.ช. จุฑาภัทร  ประพฤติ
3 48279   ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ
4 48280   ด.ช. ณธเดช จิวะสันติการ
5 48281   ด.ช. ณัฎฐ์   เชื้อบุญยืน
6 48282   ด.ช. ทักษ์ดนัย ทองมุล
7 48283   ด.ช. ทัตเทพ เทพฉิม
8 48284   ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล
9 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา
10 48286   ด.ช. ธีรภัทร อำไพ
11 48287   ด.ช. นภัสพล จโนภาส
12 48288   ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส
13 48289   ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง
14 48290   ด.ช. ปริญญา กาจารี
15 48291   ด.ช. ปาลีโกศัลย์ วิบูลย์อรรถ
16 48292   ด.ช. พงศกร แจ่มจันทร์
17 48293   ด.ช. พชรพล บรรหารนุกูลกิจ
18 48294   ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์
19 48295   ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ
20 48296   ด.ช. วิวัฒน์วงศ์  ศรีเหรา
21 48297   ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์
22 48298   ด.ช. อัตถพล ละออ
23 48299   ด.ญ. กมลเนตร ใจจู
24 48300   ด.ญ. กรวีร์ นนท์เต็ม
25 48301   ด.ญ. ขวัญลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์
26 48302   ด.ญ. จิรภิญญา ฟูสามป๊อก
27 48303   ด.ญ. ดุลวิจิตร ติ๊บดี
28 48304   ด.ญ. ธนพร สว่างปัญญา
29 48305   ด.ญ. นงนภัส ปวนปันวงค์
30 48306   ด.ญ. นงรวีร์ ต๊ะนางอย
31 48307   ด.ญ. นัทธ์หทัย กุศลินกร
32 48308   ด.ญ. เบญญาภา สารคาม
33 48309   ด.ญ. ปภาดา เป็งจันตา
34 48310   ด.ญ. ปวีณสมร สอาด
35 48311   ด.ญ. พิมพรรณ ยุติธรรม
36 48312   ด.ญ. พิมพ์อัปสร ขยันดี
37 48313   ด.ญ. เพชรน้ำพราว ตั๋นเครือ
38 48314   ด.ญ. แรกขวัญ หอมแก่นจันทร์
39 48315   ด.ญ. วรัชยา   กันทา
40 48316   ด.ญ. วริศรา แต้มคร่อง
41 48317   ด.ญ. วิชญาภรณ์ หมอมูล
42 48318   ด.ญ. สุภัคชญา ธิติกร
43 48319   ด.ญ. เสาวณิต อดิศัยวัชราพร
44 48320   ด.ญ. อณัญชญา เรือนแดง
45 48594   ด.ช อรรณพ แก้วสาย
46 48595   ด.ช. ศุพิสัณห์ กิ่งจันทราสิน
47 49425   ด.ญ. กุลธิดา ไชยมงคล