โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 47832   ด.ช. ไกลกังวล กันทะยศ
2 47833   ด.ช. ชยานันท์ ผันผาย
3 47834   ด.ช. ฐิติกุล พงษ์เพชร
4 47835   ด.ช. ณัฐภัทร มงคลกาวิล
5 47836   ด.ช. ธนกฤต ภูรินสวัสดิ์
6 47837   ด.ช. ธนภัทร เสรีประชารัตน์
7 47838   ด.ช. นราวิชญ์ อินต๊ะงาม
8 47839   ด.ช. พงศภัค จิรเมธาธร
9 47840   ด.ช. พสิษฐ์ ทำไธสง
10 47841   ด.ช. พูนทรัพย์ ทำว่อง
11 47842   ด.ช. ภูผา ไชยรุ่งเรือง
12 47843   ด.ช. รังสินนท์ สุขโข
13 47844   ด.ช. ศตพรรษ ใจละออ
14 47846   ด.ช. อัจฉริยะ มิ่งเชื้อ
15 47847   ด.ญ. เขมจิรา เรือนแปง
16 47848   ด.ญ. จิราพัชร์ กันต๊ะมา
17 47849   ด.ญ. จิราพัชร มีสถาน
18 47850   ด.ญ. ชญาภา ขระเขื่อน
19 47851   ด.ญ. ชนมน รุ่งกิจเลิศสกุล
20 47852   ด.ญ. ชนิตา เครือสาร
21 47853   ด.ญ. ญาณิดา ธรรมสอน
22 47854   ด.ญ. ฐิตาพร นาคอ่อน
23 47855   ด.ญ. ธนัชญา ตื้อยศ
24 47856   ด.ญ. ธัญภัทชา สังข์สมบูรณ์
25 47857   ด.ญ. นรมน แก้ววันดี
26 47858   ด.ญ. นัทธมน แตงแก้ว
27 47859   ด.ญ. นันท์ชนัท ยศปินตา
28 47860   ด.ญ. บุญสิตา ดวงสนม
29 47861   ด.ญ. ปณิตา กาวิชัย
30 47862   ด.ญ. ปรัชญาพร ลีลาศ
31 47863   ด.ญ. พินทุ์สุดา ปินตาวงค์
32 47864   ด.ญ. เพ็ญพิชญา ทิพย์มณี
33 47865   ด.ญ. ภัสพร บุญเป็ง
34 47866   ด.ญ. มติมันต์ กะฐิน
35 47867   ด.ญ. วสิตา อินใจ
36 47868   ด.ญ. วิชญาพร สีตาบุตร
37 47869   ด.ญ. ศศิภา วงค์ทอง
38 47870   ด.ญ. ศิริลักษณ์ ศรีไชยชนะ
39 47871   ด.ญ. สิริกร สันเทพ
40 47872   ด.ญ. สิริวรางค์ ว่องเบญจะ
41 47873   ด.ญ. สุวพัชร สัญญะเขื่อน
42 47874   ด.ญ. อภิชญา ชูบาล
43 47875   ด.ญ. เอมวิตรา วงค์บุญตัน