โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48841   ด.ช. กรกช อุ่นใจ
2 48842   ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ
3 48843   ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย
4 48844   ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์
5 48845   ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น
6 48846   ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า
7 48847   ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง
8 48848   ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์
9 48849   ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา
10 48850   ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง
11 48851   ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง
12 48852   ด.ช. นันทภพ อินทิยศ
13 48853   ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร
14 48854   ด.ช. ปฐมพชร ทองริว
15 48855   ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์
16 48856   ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์
17 48857   ด.ช. วรรธนัย ใจการ
18 48858   ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ
19 48859   ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย
20 48860   ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ
21 48861   ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์
22 48862   ด.ญ. กชพร ลีละทีป
23 48863   ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง
24 48864   ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย
25 48865   ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น
26 48866   ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ
27 48867   ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ
28 48868   ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ
29 48869   ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต
30 48870   ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์
31 48871   ด.ญ. ปภัชญา นิติพงศ์
32 48872   ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น
33 48873   ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า
34 48874   ด.ญ. พัชรินทร์ เครือน้อย
35 48875   ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร
36 48876   ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา
37 48877   ด.ญ. เมธปิยา ทอนโพธิ์
38 48878   ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน
39 48879   ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์
40 48880   ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู
41 49391   ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย
42 49392   ด.ญ. สุจีรา คุ้มศรี