โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48801   ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล
2 48802   ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน
3 48803   ด.ช. จารุพล นุชนิยม
4 48804   ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์
5 48805   ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ
6 48806   ด.ช. ณภัทร ใจช่วย
7 48807   ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม
8 48808   ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ
9 48809   ด.ช. ทัพพ์ทัด ป่าหลวง
10 48810   ด.ช. ธนพล อินธิมา
11 48811   ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี
12 48812   ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา
13 48813   ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ
14 48814   ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร
15 48815   ด.ช. พงศกร กษีรธารา
16 48816   ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง
17 48817   ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่
18 48818   ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ
19 48819   ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์
20 48820   ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส
21 48821   ด.ช. อริยพล พนะการ
22 48822   ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา
23 48823   ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น
24 48824   ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ
25 48825   ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง
26 48826   ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ
27 48827   ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ
28 48828   ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน
29 48829   ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ
30 48830   ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์
31 48831   ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ
32 48832   ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี
33 48833   ด.ญ. ปลิตา พรมไชย
34 48834   ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล
35 48835   ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์
36 48836   ด.ญ. วิรดา มณีวรรณ
37 48837   ด.ญ. วิราสินี คำภิระ
38 48838   ด.ญ. ษมากร กวินภูมิเสถียร
39 48839   ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม
40 48840   ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา