โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48761   ด.ช. กวินท์ จิตรงาม
2 48762   ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์
3 48763   ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ
4 48764   ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร
5 48765   ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ
6 48766   ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน
7 48767   ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์
8 48768   ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์
9 48769   ด.ช. ปริญญา ธรรมวงค์
10 48770   ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์
11 48771   ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน
12 48772   ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ
13 48773   ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี
14 48774   ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์
15 48775   ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา
16 48776   ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ
17 48777   ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี
18 48778   ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์
19 48779   ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ
20 48780   ด.ญ. จิราพร นามโคตร
21 48781   ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ
22 48782   ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู
23 48783   ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช
24 48784   ด.ญ. ธิติธิดา สิทธิกูลนะ
25 48785   ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน
26 48786   ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์
27 48787   ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล
28 48788   ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข
29 48789   ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง
30 48790   ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง
31 48791   ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม
32 48792   ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี
33 48793   ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน
34 48794   ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข
35 48795   ด.ญ. สิธารัช กามาด
36 48796   ด.ญ. สิริกร เจียรวัฒนสวัสดิ์
37 48797   ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร
38 48798   ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ
39 48799   ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์
40 48800   ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน