โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  4

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48721   ด.ช. กลินท์ กันอูป
2 48722   ด.ช. ชนะโชติ สติแน่
3 48723   ด.ช. ดิลเเลน ชนกันต์ เปเรรา
4 48724   ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ
5 48725   ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว
6 48726   ด.ช. บรรพต พรหมสาขา ณ สกลนคร
7 48727   ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์
8 48728   ด.ช. เปรม ภักศิลป์
9 48729   ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์
10 48730   ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง
11 48731   ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล
12 48732   ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์
13 48733   ด.ช. ศิวกร นันทรักษ์
14 48734   ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี
15 48735   ด.ช. สุณัฐสิษฐ์ เครือปาละ
16 48736   ด.ญ. กัญญวรา โพธิ์ทอง
17 48737   ด.ญ. กุลชา นามะสนธิ
18 48738   ด.ญ. ขวัญมนัส คันธวังอินทร์
19 48739   ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์
20 48740   ด.ญ. ณัฐธัญ จำปาทิพย์
21 48741   ด.ญ. ณัฐนิช เจียรพินิจนันท์
22 48742   ด.ญ. ปรียาดา สวัสดี
23 48743   ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์
24 48744   ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค
25 48745   ด.ญ. พัทธ์ธีรา เรืองสา
26 48746   ด.ญ. พิชชาภา วงค์มี
27 48747   ด.ญ. พิชญาภัค ศรีไชยวงค์
28 48748   ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล
29 48749   ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทมล
30 48750   ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ
31 48751   ด.ญ. ภัทรศินา เดชะหลอ
32 48752   ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง
33 48753   ด.ญ. ภูริชา อ๊อดทรัพย์
34 48754   ด.ญ. สิริน พิบูลสุรการ
35 48755   ด.ญ. สุทธิดา ส่วนสมพงษ์
36 48756   ด.ญ. สุประวีณ์ สินไชยภัทร
37 48757   ด.ญ. สุพิชญา จารุทรรศน์
38 48758   ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์
39 48759   ด.ญ. เอื้ออังกูร อินต๊ะวงศ์
40 48760   ด.ญ. ไอริณรยา พัฒนสิทธิ์