โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49201   ด.ช. กรกฤต พรรณกมลกุล
2 49202   ด.ช. เจษฎากร สัตยากุล
3 49203   ด.ช. ชวกร ใจรุ่งรักษ์
4 49204   ด.ช. ณฐพร ไล้เลิศ
5 49205   ด.ช. ณัฐกมล อรุณรัตน์
6 49206   ด.ช. ณัฐภัทร ญานิวงค์
7 49207   ด.ช. ธนบูลย์ ธิแก้ว
8 49208   ด.ช. นนทกร วังตระกูล
9 49209   ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม
10 49210   ด.ช. ปรวัฒน์ ตันเกียง
11 49211   ด.ช. พงศ์กฤต บุญไทย
12 49212   ด.ช. พศวัตร ฉัตรชัยสถาพร
13 49213   ด.ช. พัทธพล เป็งมณี
14 49214   ด.ช. ยศพร เถินบุรินทร์
15 49215   ด.ช. วรมันต์ ลาภมาก
16 49216   ด.ช. วริศ วงศ์วิวัฒน์
17 49217   ด.ช. วศิน จำเริญขจรสุข
18 49218   ด.ช. ศุภวิชญ์ ปวงแก้ว
19 49219   ด.ช. สรสิช ศรีวิเศษ
20 49220   ด.ช. สรัล ทีรฆวณิช
21 49221   ด.ช. สิรภพ พลอยแดง
22 49222   ด.ช. สิริชัย ไชยศิริ
23 49223   ด.ญ. กานต์สินี กีรติการกุล
24 49224   ด.ญ. จิรภิญญา กฤตมโนรถ
25 49225   ด.ญ. ชญาภา วิภวพรรุจี
26 49226   ด.ญ. ชญาษร วงค์สิทธิ์
27 49227   ด.ญ. ฐิติรัตน์ รอดรักษา
28 49228   ด.ญ. ณรัญญา นุชิต
29 49229   ด.ญ. ณัฐกฤตา อกตัน
30 49230   ด.ญ. ณัฐณิชา เมืองใจ
31 49231   ด.ญ. ทิวระวี หล้าคำลือ
32 49232   ด.ญ. นรมน วัฒนพนม
33 49233   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน
34 49234   ด.ญ. พิชชานันท์ วงศ์ฟู
35 49235   ด.ญ. วรรณพร สุวรรณเมือง
36 49236   ด.ญ. ศุภพิชญ์ ไชยตาล
37 49237   ด.ญ. ศุภมาศ กรรมสิทธิ์
38 49238   ด.ญ. ศุภากร เรือนนะการ