โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา
2 49122   ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา
3 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง
4 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง
5 49125   ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง
6 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์
7 49127   ด.ช. พนธกร เรนทอน
8 49128   ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน
9 49129   ด.ช. พุฒิพงศ์ โชติสุรัตน์
10 49130   ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว
11 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล
12 49132   ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์
13 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม
14 49134   ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก
15 49135   ด.ช. วรมงคล เครือสุวรรณ
16 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ
17 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์
18 49138   ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา
19 49139   ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง
20 49140   ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ
21 49142   ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา
22 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน
23 49144   ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต
24 49145   ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์
25 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา
26 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด
27 49148   ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง
28 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ
29 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา
30 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์
31 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์
32 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว
33 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ
34 49155   ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ
35 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์
36 49158   ด.ญ. รวิภา กาวาท
37 49159   ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน
38 49160   ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ
39 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น
40 49406   ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา
41 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม
42 49414   ด.ญ. กมลชนก ใจยา
43 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง
44 49421   ด.ช. อาคิรา คนกล้า