โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  13

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49081   ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์
2 49082   ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที
3 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์
4 49084   ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย
5 49085   ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร
6 49086   ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน
7 49087   ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ
8 49088   ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย
9 49089   ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล
10 49090   ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย
11 49091   ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ
12 49092   ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์
13 49093   ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์
14 49094   ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร
15 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ
16 49096   ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ
17 49097   ด.ช. วศินภัทร ยะนิน
18 49098   ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข
19 49099   ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ
20 49100   ด.ช. สวิส อุนะรัตน์
21 49101   ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่
22 49102   ด.ช. สุวิโรจน์ ป้อมเชื้อ
23 49103   ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร
24 49104   ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์
25 49105   ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค
26 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน
27 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด
28 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด
29 49109   ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ
30 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง
31 49111   ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง
32 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา
33 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง
34 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล
35 49115   ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ
36 49116   ด.ญ. สมัชญา ดวงใน
37 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล
38 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว
39 49119   ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง
40 49120   ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ
41 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี
42 49404   ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย
43 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ