โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  12

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49041   ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์
2 49042   ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์
3 49043   ด.ช. จิตพล เอมเอก
4 49044   ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย
5 49045   ด.ช. ชนกันต์ เกิดผล
6 49046   ด.ช. ชนกันต์ จวรรณตูม
7 49047   ด.ช. ชัชรัณ ศรีอรุณ
8 49048   ด.ช. ชานนท์ วงค์กุลบริรักษ์
9 49049   ด.ช. ณฤสร ล่ำแรง
10 49050   ด.ช. ณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร
11 49051   ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง
12 49052   ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์
13 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ
14 49054   ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง
15 49055   ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน
16 49056   ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ
17 49057   ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ
18 49058   ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่
19 49059   ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์
20 49060   ด.ช. ภูริวัต พรหมมา
21 49061   ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไชยสาร
22 49062   ด.ช. วกฤต บุญกอง
23 49063   ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู
24 49064   ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู
25 49065   ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว
26 49066   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์
27 49067   ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย
28 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล
29 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ
30 49070   ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง
31 49071   ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง
32 49072   ด.ญ. ปริยาภัทร สายสุข
33 49073   ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล
34 49074   ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา
35 49075   ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง
36 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์
37 49077   ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร
38 49078   ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร
39 49079   ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น
40 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์
41 49401   ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม
42 49402   ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์