โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  10

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48961   ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่
2 48962   ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม
3 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์
4 48964   ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์
5 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา
6 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์
7 48967   ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย
8 48968   ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา
9 48969   ด.ช. ธนกฤต สมลังกา
10 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล
11 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ
12 48972   ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ
13 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ
14 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ
15 48975   ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ
16 48976   ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว
17 48977   ด.ช. ภากร วันทะยะ
18 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์
19 48979   ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง
20 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน
21 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย
22 48982   ด.ญ. กชกร เมืองมา
23 48983   ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ
24 48984   ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์
25 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ
26 48986   ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา
27 48987   ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง
28 48988   ด.ญ. นภพร สมแก้ว
29 48989   ด.ญ. นริสรา ทองใบ
30 48990   ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ
31 48991   ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย
32 48992   ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา
33 48993   ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ
34 48994   ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม
35 48995   ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ
36 48996   ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ
37 48997   ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน
38 48998   ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน
39 48999   ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา
40 49000   ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์
41 49398   ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร
42 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม