โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 48601   ด.ช. กรไชย แสนไชย
2 48602   ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย
3 48603   ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ
4 48604   ด.ช. จักรภัทร อินทรพลอย
5 48605   ด.ช. ชุณหวัต ชูวัฒนกูล
6 48606   ด.ช. ณัชพงษ์ นวลบุญเรือง
7 48607   ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม
8 48608   ด.ช. ธีระพงษ์ สุระวัง
9 48609   ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา
10 48610   ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก
11 48611   ด.ช. ภูริณัฐ วงค์ชมภู
12 48612   ด.ช. ไวทยา ด้วงเสน
13 48613   ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล
14 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม
15 48615   ด.ช. เสฏฐพันธ์ นนทสูติ
16 48616   ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ
17 48617   ด.ญ. กัญญาวีร์ หมอมูล
18 48618   ด.ญ. คุณัชญา สวรรค์วงศ์
19 48619   ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ
20 48620   ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา
21 48621   ด.ญ. ฐิตา กาญจนขันธ์
22 48622   ด.ญ. ณัชชา โตสงวน
23 48623   ด.ญ. ณิชา ปันวงค์
24 48624   ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา
25 48625   ด.ญ. ธัญชนก พนะการ
26 48626   ด.ญ. ธิดากานต์ ประเสริฐศักดิ์
27 48627   ด.ญ. บุษยวีย์ รุจิระปรีชากุล
28 48628   ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล
29 48629   ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา
30 48630   ด.ญ. ปองการ สิทธิกูลนะ
31 48631   ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ
32 48632   ด.ญ. พรนับพัน พลเมฆ
33 48633   ด.ญ. พลอยปภัส สินวัชรไพศาล
34 48634   ด.ญ. พัสวีภัค ปัญญาหลวง
35 48635   ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล
36 48636   ด.ญ. สิริภัส ใจมา
37 48637   ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม
38 48638   ด.ญ. อนงค์นารถ แก้วมณี
39 48639   ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน
40 48640   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ