โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  9

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49791   ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ
2 49792   ด.ช. จักรินทร์ กาจารี
3 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย
4 49794   ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา
5 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์
6 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ
7 49797   ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช
8 49798   ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท
9 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า
10 49800   ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ
11 49801   ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี
12 49802   ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง
13 49803   ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
14 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ
15 49805   ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ
16 49806   ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์
17 49807   ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง
18 49808   ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช
19 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว
20 49810   ด.ช. สายกลาง จะวะนะ
21 49811   ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว
22 49812   ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก
23 49813   ด.ช. หรรษกร รินจ้อย
24 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี
25 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง
26 49816   ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน
27 49817   ด.ญ. โชติกา อตุมา
28 49818   ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม
29 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ
30 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง
31 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา
32 49822   ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม
33 49823   ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน
34 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ
35 49825   ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง
36 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล
37 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น
38 49828   ด.ญ. รสิตา คำสอน
39 49829   ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์
40 49830   ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว
41 49831   ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี
42 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล
43 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์
44 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง
45 49835   ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย