โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  8

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า
2 49747   ด.ช. กัสกร กาคำ
3 49748   ด.ช. กีรติ อวดกล้า
4 49749   ด.ช. คณาธิป ฟูคำ
5 49750   ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร
6 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ
7 49752   ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน
8 49753   ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์
9 49754   ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย
10 49755   ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม
11 49756   ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง
12 49757   ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์
13 49758   ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา
14 49759   ด.ช. พีรวัส จิตจักร
15 49760   ด.ช. ภัคพล สันเทพ
16 49761   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม
17 49762   ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ
18 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา
19 49764   ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก
20 49765   ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์
21 49766   ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน
22 49767   ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์
23 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร
24 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ
25 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์
26 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย
27 49772   ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์
28 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ
29 49774   ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา
30 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์
31 49776   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ
32 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์
33 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ
34 49779   ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ
35 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม
36 49781   ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน
37 49782   ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์
38 49783   ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย
39 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์
40 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล
41 49786   ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา
42 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง
43 49788   ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ
44 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน
45 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง