โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย
2 49657   ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์
3 49658   ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล
4 49659   ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี
5 49660   ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์
6 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์
7 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา
8 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช
9 49664   ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ
10 49665   ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว
11 49666   ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ
12 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ
13 49668   ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี
14 49669   ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล
15 49670   ด.ช. เมธัส สุขคำภา
16 49671   ด.ช. รฐนนท์ ลิลา
17 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา
18 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ
19 49674   ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ
20 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์
21 49676   ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที
22 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม
23 49678   ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย
24 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง
25 49680   ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ
26 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์
27 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์
28 49683   ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร
29 49684   ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ
30 49685   ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา
31 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง
32 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู
33 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ
34 49689   ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน
35 49690   ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น
36 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า
37 49692   ด.ญ. นภัทรชา จุไร
38 49693   ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป
39 49694   ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ
40 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ
41 49696   ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ
42 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ
43 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ
44 49699   ด.ญ. สไบทอง ทิพจร
45 49700   ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่