โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล
1 49611   ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี
2 49612   ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี
3 49613   ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์
4 49614   ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์
5 49615   ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์
6 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์
7 49617   ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ
8 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย
9 49619   ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์
10 49620   ด.ช. ธนดล จันทร์เดช
11 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย
12 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว
13 49623   ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน
14 49624   ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด
15 49625   ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์
16 49626   ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น
17 49627   ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง
18 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง
19 49629   ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ
20 49630   ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล
21 49631   ด.ช. วชิราวุธ มลฟู
22 49632   ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา
23 49633   ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์
24 49634   ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์
25 49635   ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร
26 49636   ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์
27 49637   ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ
28 49638   ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม
29 49639   ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ
30 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย
31 49641   ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร
32 49642   ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน
33 49643   ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์
34 49644   ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล
35 49645   ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน
36 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง
37 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา
38 49648   ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง
39 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ
40 49650   ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์
41 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล
42 49652   ด.ญ. สิริกร จารุเนตร
43 49653   ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์
44 49654   ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน
45 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย